Đáp án mã đề 104, 105, 106 môn Toán THPT QG 2019

0
Tải
364

Đáp án mã đề 104, 105, 106 môn Toán THPT Quốc Gia 2019 năm thi chiều ngày 25/06/2019. Đáp án chính thức của BGD & ĐT 24 mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 120, 121, 122, 123, 124 sẽ được cập nhật sau khi kỳ thi kết thúc.

Đáp án môn Toán mã đề 104

1. A2. B3. A4. D5. B6. A7. D8. B9. B10. A
11. D12. A13. C14. C15. C16. A17. C18. B19. D20. D
21. B22. C23. C24. A25. D26. B27. A28. D29. A30. B
31. C32. C33. A34. B35. D36. B37. D38. A39. D40. C
41. B42. A43. B44. C45. D46. C47. D48. B49. B50. C

Môn Toán mã đề 105

1. D2. D3. C4. A5. B6. D7. C8. A9. A10. A
11. C12. D13. D14. C15. C16. A17. B18.19. B20. A
21. C22. A23. C24. A25. D26. D27. C28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Đáp án môn Toán mã đề 106

1. A2. C3. A4. B5. A6. C7. B8. B9. B10. A
11. D12. B13. C14. C15. D16. A17. C18. C19. D20. B
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31. D32. D33.  B34.35. D36.37.38.39. B40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT