Đề thi thử Lịch Sử 2019 THPT Ngô Quyền

0
Tải
203

Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2019 trường Ngô Quyền, Hải Phòng có đáp án. Đây là đề thi thuộc bài thi KHOA HỌC XÃ HỘI trong kỳ thi thử lần 2 của trường

Câu 2: Nội dung nào không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?
A. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
B. Thiết lập trật tự thế giới “hai cực” Ianta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
C. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.
D. Phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.
Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959-1960) là gì?
A. Do chính quyền Ngô Đình Diệm không thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ-ne-vơ.
B. Do chính sách phản động của Mĩ-Diệm đã làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.
C. Do “ Phong trào hòa bình” của trí thức và các tầng lớp nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn bị đán áp.
D. Do nhiều cán bộ đảng viên bị giết hại, tù đầy.
Câu 4: Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân đảng những năm 20 của thế kỉ XX là
A. chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiến tới thành lập nhà nước tư sản.
B. bãi công của công nhân Ba Son (8/1925).
C. tuyên truyền vận động nhân dân đấu tranh chống Pháp.
D. khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là sự kiện của cách mạng Lào từ năm 1945 đến năm 1975?
A. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược.
B. Nước Lào tuyên bố độc lập.
C. Nhân dân Lào tiến hành kháng chiến chống Pháp xâm lược trở lại.
D. Gia nhập tổ chức ASEAN.
Câu 6: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1930 là gì?
A. Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.
B. Phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác.
C. Khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản thắng thế.
D. Giai cấp tiểu tư sản nhanh chóng tiếp thu tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin.
Câu 7: Kế hoạch Nava của thực dân Pháp (1953) là sản phẩm của
A. sự kết hợp sức mạnh của đế quốc Mĩ và thủ đoạn của thực dân Pháp.
B. sự can thiệp sâu nhất của đế quốc Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
C. sự nỗ lực cao nhất, cuối cùng của thực dân Pháp ở Đông Dương.
D. Chiến tranh lạnh.
Câu 8: Tác phẩm Đường Kách mệnh xuất bản năm 1927 là
A. tác phẩm về chủ nghĩa Mác- Lênin chuẩn bị đưa về Việt Nam.
B. tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc).
C. Tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam.
D. tác phẩm tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 9: Nội dung nào không phản ánh đúng hậu quả do Chiến tranh lạnh để lại?
A. Luôn đặt thế giới trong tình trạng căng thẳng kéo dài gần nửa thập kỉ.
B. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người vào cuộc chạy đua vũ trang.
C. Tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc Mĩ-Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Môn Sử 2019 có đáp án THPT Ngô Quyền, Hải Phòng

Câu 10: Từ năm 1996 đến năm 2000, bức tranh chung về tình hình nước Nga là

A. kinh tế được phục hồi, phát triển, xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.
B. chính trị, xã hội ổn định nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng âm.
C. chính trị, xã hội bất ổn.
D. là cường quốc công nghiệp đứng đầu Châu Âu.
Câu 11: Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của chủ tich Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1930-1945 được thể hiện qua luận điểm nào?
A. Đảng Cộng Sản Đông Dương luôn giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.
B. Xác định rõ mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.
C. Giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
D. Luôn đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Câu 12: Việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) đã có tác dụng ra sao đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta?
A. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.
B. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở thành quốc gia độc lập.
C. Loại bớt đi được một kẻ thù ngoại xâm.
D. Dựa vào quân Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp.
Câu 13: Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành có tác dụng như thế nào?
A. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
B. Là cơ sở để Người tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.
C. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người.
D. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp.
Câu 14: Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là
A. sự bùng nổ dân số. B. xuất hiện các bệnh dịch mới.
C. xuất hiện xu thế toàn cầu hóa. D. Năng suất lao động tăng cao.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT