Đề thi thử môn Lịch Sử 2018 sở GD & ĐT Yên Bái

0
Tải
409

Cuối năm học, các sở GD & ĐT tổ chức thi thử dành cho học sinh thpt lớp 12 toàn tỉnh khá nhiều. TaiLieuTracNghiem.Net đăng tải đề thi thử và đáp án môn Sử năm 2018 của sở GD tỉnh Yên Bái là 1 trong số đó.
Câu 1: Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí kết đã đem lại thuận lợi gì cho cách mạng miền Nam ?
A. Quân Mĩ rút khỏi nước ta, So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách mạng.
B. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận được sự ủng hộ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
D. Đất nước được thống nhất, non sông thu về một mối.
Câu 2: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929 ?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. An Nam Cộng sản đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 3: Điểm khác của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là gì ?
A. Được tiến hành bằng quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.
B. Được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn với vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mĩ.
C. Nhằm thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”.
D. Là loại hình chiến tranh thực dân kiểu mới, nhằm chống lại cách mạng miền Nam và nhân dân ta.
Câu 4: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân minh” là kết luận được Nguyễn Ái Quốc rút ra sau sự kiện nào ?
A. Gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Vécxai.
B. Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.
C. Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.
D. Đọc bản Luận cương của Lênin.

Đề thi môn Lịch Sử năm 2018 sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã tác động đến xu hướng phát triển của các nước như thế nào ?
A. Đầu tư phát triển kĩ thuật để nâng cao sức cạnh tranh.
B. Mua phát minh, sáng chế khoa học – kĩ thuật để thu lợi nhuận.
C. Mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.
D. Liên kết khu vực để tăng sức cạnh tranh.
Câu 6: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. mang tính quần chúng, quy mô rộng lớn, hình thức phong phú.
B. lần đầu tiên công – nông đoàn kết đấu tranh.
C. quy mô rộng lớn, tính chất quyết liệt, triệt để.
D. phong trào đầu tiên do Đảng lãnh đạo.
Câu 7: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự kiện thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam là
A. Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua.
B. phát hành tiền Việt Nam.
C. thành lập Quân đội quốc gia Việt Nam.
D. cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên.
Câu 8: Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở
Trung Quốc với công cuộc cải tổ của Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là
A. tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.
B. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường chủ nghĩa xã hội.
C. tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.
D. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.
Câu 9: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 –
1929), nên King Việt Nam có đặc điểm gì nổi bật ?
A. Phát triển độc lập tự chủ, có thị trường mở rộng ra nhiều nước.
B. có sự chuyển biến hơn trước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.
C. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.
D. Phát triển cân đối giữa các ngành.
Câu 10: Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không nằm trong phong trào Cần Vương (1885 – 1896) ?
A. Ba Đình.
B. Yên Thế.
C. Hương Khê.
D. Bãi Sậy.

Xem đề thi lịch sử của sở GD tỉnh Yên Bái năm 2018 trực tuyến

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT