Đề thi thử môn Sử 2019 THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương

0
Tải
316

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Lịch Sử trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có đáp án 40 câu trắc nghiệm tất cả mã đề thi. Đợt thì thử lần 1 của trường vào ngày 23 và 24/02/2019

Câu 1: Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa 33 nước châu Âu cùng Mỹ và Canađa đã
A. đánh dấu chấm dứt tình trạng đối đầu Đông – Tây ở châu Âu.
B. tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.
C. mở ra điều kiện giải quyết hòa bình các xung đột trên thế giới.
D. khẳng định hợp tác, phát triển là xu thế chủ đạo ở châu Âu.
Câu 2: Yếu tố khách quan dẫn tới sự ra đời của tổ chức ASEAN là
A. sự gần gũi về địa lí, tương đồng về lịch sử, kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.
B. nhu cầu giúp đỡ nhau giải để quyết khó khăn và phát triển của các nước thành viên.
C. sự xuất hiện của những tổ chức hợp tác khu vực trên Thế giới.
D. nhu cầu hạn chế ảnh hưởng của Mĩ và chủ nghĩa xã hội.
Câu 3: Một trong những điểm giống nhau giữa phong trào Cần Vương (1885 – 1896) và khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) là
A. đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của chiếu Cần vương.
B. đều nổ ra khi thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam.
C. đều làm chậm quá trình hoàn thành xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
D. đều bị chi phối bởi hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 4: Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam?
A. không mang tính cải lương.                   B. chỉ mang tính dân tộc.
C. không mang tính cách mạng.                D. chỉ có tính chất dân chủ.
Câu 6: Hình thức phát triển của bạo lực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. có sự kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
B. giành chính quyền một cách nhanh gọn, ít đổ máu.
C. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
D. kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

Câu 28: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam bao gồm:
A. tiểu thương, tiểu chủ, công chức, trí thức, học sinh, sinh viên.
B. tiểu thương, tiểu chủ, trí thức, thợ thủ công, tư sản dân tộc.
C. thợ thủ công, viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu địa chủ.
D. chủ xưởng, thợ thủ công, học sinh, sinh viên, công chức.
Câu 29: Ý nào phản ánh đúng về Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) được kí kết giữa hai đại diện của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Chính Phủ Pháp?
A. Việt Nam đã đổi không gian lấy thời gian.
B. Pháp đã công nhận chủ quyền của Việt Nam.
C. Việt Nam đã nhân nhượng tất cả các quyền lợi kinh tế, chính trị cho Pháp.
D. Pháp đã công nhận quyền tự quyết của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Câu 30: Đặc điểm lớn nhất, độc đáo nhất của cách mạng Việt Nam thời kì 1954 – 1975 là
A. đất nước bị chia cắt hoàn toàn thành hai miền.
B. tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng khác nhau.
C. tiến hành chống chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.
D. chịu tác động sâu sắc của chiến tranh lạnh.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT