Đề thi thử môn Sử THPT QG 2019 Chuyên Bắc Ninh lần 2

0
Tải
469

Câu 27: Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Chiến thắng Đồng Xoài. B. Chiến thắng Ba Gia.
C. Chiến thắng Bình Giã. D. Chiến thắng Ấp Bắc.
Câu 28: Điểm giống nhau trong thể chế chính trị của nhà nước: Văn Lang – Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam là
A. nhà nước quân chủ lập hiến.       B. nhà nước quân chủ sơ khai.
C. nhà nước dân chủ cổ đại.            D. nhà nước quân chủ chuyên chế.
Câu 29: Tác dụng lớn nhất của cuộc chiến đấu ở các đô thị từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947 là gì?
A. Giam chân địch ở các đô thị.
B. Tiêu hao được nhiều sinh lực địch.
C. Bảo đảm cho cơ quan đầu não của Đảng và chính phủ rút về chiến khu an toàn.
D. Bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
Câu 30: Mục tiêu của ta khi quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ
A. bước đầu làm phá sản kế hoạch Na – va, buộc Pháp phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới Việt – Trung.
C. giành và giữ quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
D. tiêu diệt lực lượng địch ở đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

 

Câu 31: Từ các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc, em hãy rút ra bài học trong công cuộc bảo vệTổ quốc hiện nay?
A. Đoàn kết toàn dân tộc.
B. Dựng nước phải đi đôi với giữ nước.
C. Xây dựng quân đội hùng mạnh.
D. Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.
Câu 32: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng
ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?
A. Phong trào Đồng khởi 1959 – 1960.
B. Chiến thắng Ấp Bắc 1963.
C. Chiến thắng Vạn Tường 1965.
D. Chiến thắng trong hai mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967.
Đáp án đề thi thử môn Lịch Sử 2019 Chuyên Bắc Ninh L2

Câu 33: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) có đặc điểm gì?
A. Là cuộc khủng hoảng thừa, diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
B. Là cuộc khủng hoảng thiếu, kéo dài và trầm trọng nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
C. Là cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
D. Là cuộc khủng hoảng thừa, kéo dài và trầm trọng nhất trong lịch sử các nước tư bản chủ nghĩa.
Câu 34: Điều kiện lịch sử thuận lợi nhất để Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam là gì?
A. Quân Mĩ đã rút khỏi miền Nam, chính quyền Sài Gòn mất chỗ dựa.
B. So sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.
C. Khả năng chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.
D. Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
Câu 35: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam những năm 1919 – 1925?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 1917.
B. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
C. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécsai và Oasinhtơn.
D. Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT