Thi thử môn Địa Lý sở GD & ĐT Bắc Ninh 2018

0
Tải
135

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A.  Pu Sam Sao. B.  Con Voi.   C.  Hoàng Liên Sơn.  D.  Pu Đen Đinh.

Câu 42. Nền kinh tế tri thức được dựa trên
A. tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao.             B. công cụ lao động cổ truyền.
C. tri thức và kinh nghiệm cổ truyền.          D. kĩ thuật và kinh nghiệm cổ truyền.

Câu 43. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho nhiệt độ trung bình năm của nước ta tăng dần từ Bắc vào

A. Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam.        B. Chịu tác động sâu sắc của biển.
C. Tác động của địa hình.                          D. Tác động của tín phong Bắc bán cầu.

Câu 44. Vùng kinh tế trọng điểm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Có tỉ trọng lớn trong GDP của cả nước.                     B. Bao gồm phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
C. Ranh giới không thay đổi theo thời gian.                   D. Hội tụ đầy đủ các thế mạnh, thu hút đầu tư.

Thi thử và đáp án môn địa lý năm 2018 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về ngành công nghiệp năng lượng, giai đoạn 2000-2007?
A. Sản lượng dầu luôn lớn hơn sản lượng than.         B. Sản lượng khai thác than luôn lớn hơn dầu.
C. Sản lượng than tăng nhanh hơn sản lượng dầu.         D. Sản lượng dầu tăng nhanh hơn sản lượng điện.
Câu 46. Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất cả nước do

A. công nghiệp chế biến phát triển.              B. trình độ thâm canh cây lúa cao nhất.
C. dân số đông, nhu cầu lương thực lớn.       D. lịch sử trồng lúa lâu đời nhất.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT