Sông ngòi Việt Nam có đáp án – Atlat Địa lý trang 10

0
Tải
1997

Những câu hỏi trắc nghiêm về sông ngòi Việt Nam.

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.             B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).     D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Mã.       B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vưc ̣sông Cả.       D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.        B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Mê Công.       D. Lưu vực sông Ba (ĐàRằng).

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nứơc lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Cung Sơn)?

A. Sông Đà Rằng.                      B. Sông Mã.

C. Sông Mê Công (Cửu Long).  D. Sông Hồng.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương ̣nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thơi gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)?

A. Tháng III đến tháng IV.         B. Tháng I đến tháng III.

C. Tháng X đến tháng XII.        D. Tháng V đến tháng X.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển?

A. Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long).

B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

D. Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên).

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Bé thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thu Bồn.         B. Lưu vực sông Đồng Nai.

C. Lưu vực sông (Đà Rằng).     D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Thái Bình.      B. Lưu vực sông Hồng.

C. Lưu vực sông Mã.                D. Lưu vực sông Kì Cùng – Bằng Giang.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Đồng Nai.          B. Lưu vực sông Thu Bồn.

C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).  D. Lưu vực sông Mê Công.

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Lưu vực sông Đồng Nai.       B. Lưu vực sông Thu Bồn.

C. Lưu vực sông Mê Công.       D. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).

Atlat địa lý Việt Nam trang 10 – Sông Ngòi

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm sông ngòi Việt Nam

1. D

2. D

3. B

4. C

5. A

6. D

7. B

8. B

9. A

10. A

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT