Bài tập trắc nghiệm Amino Axit tác dụng Axit, Bazo có đáp án

0
Tải
2765

Bài tập trắc nghiệm Amino Axit tác dụng Axitx Bazo có đáp án. Tài liệu môn Hóa này giới thiệu phương pháp làm 1 số dạng bài tập Amino Axit tác dụng Axit, Bazo tiêu biểu và các câu hỏi trắc nghiệm áp dụng

Dạng 1: Amino axit tác dụng với ddung dịch axit hoặc bazo

Dạng 2: Amino axit tác dụng với axit, sau đó lấy hh tác dụng với dd bazo và ngược lại.

Bài tập trắc nghiệm Amino Axit tác dụng Axit, Bazo có đáp án
Bài tập trắc nghiệm Amino Axit tác dụng Axit, Bazo có đáp án

Ví dụ 2:Cho  8,9  gam  một  hợp  chất  hữu  cơ  X  có  công  thức  phân  tử C3H7O2N  phản  ứng  với  100  ml dung  dịch NaOH 1,5M.  Sau khi  phản ứng  xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.                    B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.                       D. H2NCH2COOCH3.

Lời giải

Chất hữu cơ X (C3H7O2N) có   = 1

X có thể là amino axit H2NCH2CH2COOH hoặc este H2NCH2COOCH3

Ta có  nX=8,9/89= 0,1 (mol) ;

nNaOH   =  0,1 . 1,5 = 0,15 (mol)

0,1 mol X + 0,1 mol NaOH   →  0,1 mol muối

Chất rắn gồm muối và NaOH dư  → mmuối   = 11,7 – 40 . 0,05 = 9,7 (gam)

Mmuối = 9,7/0,1= 97 (g/mol)   CTCT của muối là: H2NCH2COONa

 

Vậy công  thức  cấu  tạo  thu  gọn  của  X  là:  H2NCH2COO-CH3.

Dạng 2: Amino axit tác dụng với axit, sau đó lấy hh tác dụng với dd bazo và ngược lại.

  1. Amino axit \overset{HCl}{\rightarrow} (A) \overset{NaOH}{\rightarrow}  (B)

H2N-R-COOH              +  HCl                    ClH3N-R-COOH  (A)

ClH3N-R-COOH  + 2NaOH       H2N-R-COONa (B) +  NaCl + 2H2O

=> coi hh A gồm ClH3N-R-COOH và  HCl không phản ứng với nhau đều phản ứng với NaOH

2. Amino axit \overset{NaOH}{\rightarrow} (B) \overset{HCl}{\rightarrow}   (A)

Tương tự như (a) coi hỗn hợp B là ClH3N-R-COOH và  NaOH tác dụng với HCl

Ví dụ 2: Cho 0,15 mol axit Glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M thu dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính số mol NaOH

A.0,70                                     B. 0,50                                                C. 0,65                                                D. 0,55

Lời giải

Ta có

Coi hỗn hợp phản ứng với NaOH gồm H2N-C3H5-(COOH)2      và HCl

HCl     +          NaOH     \rightarrow     NaCl    +          H2O

0,35mol           0,35 mol

H2N- C3H5-(COOH)2  +  2NaOH     \rightarrow  H2N-C3H5-(COONa)2  + 2H2O

0,15        0,3 mol

Số mol NaOH = 0,35 + 0,3 = 0,65 mol chọn C

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1.  Cho 10,3 gam aminoaxit X tác dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của aminoaxit là:

A. H2N-C3H6-COOH                                                 B. H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

C. H2N-C2H4-COOH                                                 D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Bài tập trắc nghiệm Amino Axit tác dụng Axit, Bazo có đáp án
4.6 (92%) 5 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT