Các tính chất của một số chất vô cơ thường gặp

0
Tải
0

Tổng hợp các tính chất của một số chất hóa vô cơ thường gặp

I. PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CỦA NH3.

NH3 có thể tạo phức tan với cation Cu2+, Zn2+, Ag+, Ni2+

TQ: M(OH)n + 2nNH3 → [M(NH3)2n] (OH)n với M là Cu, Zn, Ag.

VD: CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4] (OH)2

VD:     AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

II.  PHẢN ỨNG CỦA MUỐI AXIT ( HCO3, HSO3, HS… )

 • Ion HCO3 , HSO3, HS… có tính lưỡng tính nên vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

HCO3 + H+ → H2O + CO2↑

HCO3 + OH → CO3 2- + H2O

HCO3 + HSO4 → H2O + CO2↑ + SO42-

III.  PHẢN ỨNG CỦA MUỐI HSO4.

 • Ion HSO4 là ion chứa H của axit mạnh nên khác với ion chứa H của axit yếu như HCO3, HSO3, HS
 • Ion HSO4 không có tính lưỡng tính, chỉ có tính axit mạnh nên phản ứng giống như axit H2SO4 loãng.

+ Tác dụng với HCO3, HSO3,…
HSO4 + HCO3 → SO 2- + H2O + CO2

+ Tác dụng với ion Ba2+, Ca2+, Pb2+… HSO4 + Ba2+ → BaSO4↓ + H+

IV.  TÁC DỤNG VỚI HCl

 1. Kim loại: các kim loại đứng trước nguyên tố H trong dãy hoạt động hóa học ( K, Na,Mg….Pb)

M + nHCl → MCln + (n/2)H2

VD:     Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 • Riêng Cu nếu có mặt oxi sẽ có phản ứng với HCl: 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O
 1. Phi kim: không tác dụng với HCl
 2. Oxit bazơ và bazơ: tất cả các oxit bazơ và oxit bazơ đều phản ứng tạo muối ( hóa trị không đổi) và H2O

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

VD:     CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

 • Riêng MnO2 tác dụng với HCl đặc theo phản ứng: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
 1. Muối: tất cả các muối của axit yếu và AgNO3, Pb(NO3)2 đều phản ứng với HCl

VD:     CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2 AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑ ( lưu ý CuS, PbS không phản ứng với HCl)

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

 • Riêng các muối giàu oxi của Mn, Cr tác dụng với HCl đặc tạo khí Cl2

VD: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

V.  TÁC DỤNG VỚI NaOH.

 1. Kim loại:

– Nhóm 1: các kim loại phản ứng với H2O gồm KLK và Ca, Sr, Ba. Các kim loại nhóm 1 sẽ phản ứng với H2O ở trong dung dịch NaOH.

Các tính chất của một số chất vô cơ thường gặp
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT