Các tính chất của một số chất vô cơ thường gặp

0
Tải
486

Tổng hợp các tính chất của một số chất hóa vô cơ thường gặp

I. PHẢN ỨNG TẠO PHỨC CỦA NH3.

NH3 có thể tạo phức tan với cation Cu2+, Zn2+, Ag+, Ni2+

TQ: M(OH)n + 2nNH3 → [M(NH3)2n] (OH)n với M là Cu, Zn, Ag.

VD: CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4 Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4] (OH)2

VD:     AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]Cl

II.  PHẢN ỨNG CỦA MUỐI AXIT ( HCO3, HSO3, HS… )

 • Ion HCO3 , HSO3, HS… có tính lưỡng tính nên vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ

HCO3 + H+ → H2O + CO2↑

HCO3 + OH → CO3 2- + H2O

HCO3 + HSO4 → H2O + CO2↑ + SO42-

III.  PHẢN ỨNG CỦA MUỐI HSO4.

 • Ion HSO4 là ion chứa H của axit mạnh nên khác với ion chứa H của axit yếu như HCO3, HSO3, HS
 • Ion HSO4 không có tính lưỡng tính, chỉ có tính axit mạnh nên phản ứng giống như axit H2SO4 loãng.

+ Tác dụng với HCO3, HSO3,…
HSO4 + HCO3 → SO 2- + H2O + CO2

+ Tác dụng với ion Ba2+, Ca2+, Pb2+… HSO4 + Ba2+ → BaSO4↓ + H+

IV.  TÁC DỤNG VỚI HCl

 1. Kim loại: các kim loại đứng trước nguyên tố H trong dãy hoạt động hóa học ( K, Na,Mg….Pb)

M + nHCl → MCln + (n/2)H2

VD:     Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 • Riêng Cu nếu có mặt oxi sẽ có phản ứng với HCl: 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O
 1. Phi kim: không tác dụng với HCl
 2. Oxit bazơ và bazơ: tất cả các oxit bazơ và oxit bazơ đều phản ứng tạo muối ( hóa trị không đổi) và H2O

M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O

VD:     CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

 • Riêng MnO2 tác dụng với HCl đặc theo phản ứng: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
 1. Muối: tất cả các muối của axit yếu và AgNO3, Pb(NO3)2 đều phản ứng với HCl

VD:     CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2 AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑ ( lưu ý CuS, PbS không phản ứng với HCl)

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

 • Riêng các muối giàu oxi của Mn, Cr tác dụng với HCl đặc tạo khí Cl2

VD: 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

V.  TÁC DỤNG VỚI NaOH.

 1. Kim loại:

– Nhóm 1: các kim loại phản ứng với H2O gồm KLK và Ca, Sr, Ba. Các kim loại nhóm 1 sẽ phản ứng với H2O ở trong dung dịch NaOH.

Các tính chất của một số chất vô cơ thường gặp
4.5 (90%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT