101 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia

0
Tải
1949

101 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia gồm cả lịch sử Việt Nam và lịch sử nước ngoài với những kiến thức trọng tâm, các câu hỏi trắc nghiệm cơ bản

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?
a/ Đứng thứ nhất trên thế giới b/ Đứng thứ hai trên thế giới
c/ Đứng thứ ba trên thế giới d/ Đứng thứ tư trên thế giới
Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/ Hòa bình, trung lập
b/ Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c/ Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
d/ Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ
Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:
a/ Lênin. b/ Xtalin.
c/ Goocbachốp d/ Enxin.
Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
a/ Tháng 10 – 1948 b/ Tháng 10 – 1949
c/ Tháng 10 – 1950 d/ Tháng 10 – 1951.

101 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia
101 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia

LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?
a/ Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất
b/ Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra
c/ Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở VN
d/Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
a/ Công nghiệp chế biến
b/ Nông nghiệp và khai thác mỏ
c/ Nông nghiệp và thương nghiệp
d/ Giao thông vận tải
Câu 3: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở VN?
a/ Cột chặt nền kinh tế VN lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp
b/ Biến VN thành thị trường tiêu thụ hàng hoá do Pháp sản xuất
c/ Biến VN thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp
d/ Câu a, b đều đúng
Câu 4. Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là:
a/ Nền kinh tế VN phát triển độc lập tự chủ
b/ Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp
c/ Nền kinh tế VN lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp
d/ VN trở thành thị trường độc chiếm của Pháp
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng VN?
a/ Công nhân b/ Nông dân
c/ Tiểu tư sản d/ Tư sản dân tộc

101 câu trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia
3 (60%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT