Lịch sử lớp 12 các nước Đông Nam Á và Ấn Độ có đáp án

0
Tải
4802

12 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 bài 4 : Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Những câu có gạch chân là đáp án

Bạn nên tải thêm : Trắc nghiệm lịch sử lớp 12 hay có đáp án file WORD

Câu 1. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của nước nào?

A. Mĩ.            B. Anh.                    C. Pháp.              D. Nhật Bản.

Câu 2. Tháng 10/1945, nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A. Việt Nam.           B. Lào.                      C. Indonêxia.         D. Malaixia.

Câu 3. Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

A. Inđônêxia.   B. Malaixia.               C. Mianma.                  D. Brunây.

Lịch sử lớp 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
Lịch sử lớp 12 bài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Câu 4. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập thời gian nào? tại đâu ?

A. tháng 8-1967 tại Giacácta (Inđônê xia). B. tháng 8-1967 tại Băngcốc (Thái Lan).

C. tháng 9-1968 tại Băngcốc (Thái Lan). D. tháng 2-1976 tại Bali (Inđônê xia

Câu 5. Nhóm năm nước sáng lập ASEAN gồm

A. Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo, Thái Lan.

B. Inđônêxia, Mianma, Philíppin, Xingapo, Thái Lan.

C. Inđônêxia, Malaixia, Brunây, Xingapo, Thái Lan.

D. Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xingapo, Việt Nam.

Câu 6. Nước nào là thành viên thứ sáu của ASEAN?

A. Việt Nam.           B. Brunây. C. Lào.                 D. Campuchia.

Câu 7. Hai nước nào ở Đông Nam Á cùng gia nhập ASEAN trong cùng một năm?

A. Việt Nam và Lào. B. Campuchia và Brunây.

C. Mianma và Việt Nam. D. Lào và Mianma.

Câu 8. Năm 1999 nước nào được kết nạp vào tổ chức ASEAN

A. Brunây. B. Việt Nam. C. Lào.                 D. Campuchia.

Câu 9. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

A. Nông dân.      B. Địa chủ.                  C. Tư sản.            D. Vô sản.

Câu 10. Ấn Độ là nước khởi xướng

A. phong trào không liên kết.            B. liên minh các nước khai thác dầu mỏ.

C. diễn đàn hợp tác kinh tế Á – Âu.      D. khu vực tự do mậu dịch.

Câu 11. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là

A. trở thành một trung tâm kinh tế – tài chính của thế giới.

B. các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

C. một số nước trở thành nước công nghiệp mới (NIC).

D. đều là thành viên của tổ chức ASEAN

Câu 12. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979

A. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

B. Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

C. Đối đầu căng thẳng.

D. Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.

Lịch sử lớp 12 các nước Đông Nam Á và Ấn Độ có đáp án
3.57 (71.43%) 7 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT