20 câu hỏi về Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1941 có đáp án

0
Tải
8554

Câu 1: Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói lên điều gì?
A. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
B. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.
C. Bác Hồ đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin
D. Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn
A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)
B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)
C. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)
Câu 3: Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ ước đặt chân tới
A. Tháng 6/1924
B. Tháng 6/1922
C. Tháng 12/1923
D. Tháng 6/1923
Câu 4: Sự kiện ngày 17/6/1924 gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là
A. Người dự đại hội Nông dân quốc tế
B. Người dự đại hội lần thứ V của quốc tế cộng sản
C. Người dự đại hội quốc tế phụ nữ
D. Người dự đại hội quốc tế VII của quốc tế cộng sản
Câu 5: Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 đến 1930 là gì?
A. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930
B. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam
C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam
D. Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam
Câu 6: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập vào thời gian nào? ở đâu?
A. Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).
B. Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc)
C. Tháng 7/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
D. Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc)
Câu 7: Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc
+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
A. Tạp chí Thư tín Quốc tế
B. “Bản án chế độ thực dân Pháp”
C. “Đường Kách mệnh”
D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo.
A. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa
B. Nhân tố quyết đinh mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo
C. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau?
D. Câu A và B đúng
Câu 9: Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc Pháp; bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam được độc lập …”. Đây là một trong những nội dung của văn kiện nào?
A. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do đồng chí Trần Phú soạn thảo
B. Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-1930)
C. Cương lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo
D. Câu A và B đều đúng
Câu 10: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc gồm các văn kiện nào?
A. Chính cương vắn tắt và Điều lệ vắn tắt
B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt
C. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt
D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc
Câu 11: Sự kiện nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
A. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới
B. Cách mạng Việt Nam trước hết làm cách mạng tư sản dân quyền sau đó làm cách mạng xã hội chủ nghĩa
C. Lực lượng của cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân
D. Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
Câu 12: Vai trò to lớn của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1917 đến năm 1925 là gì?
A. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn
B. Sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam
D. Câu b và câu c đúng
Câu 13: Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền vào Việt Nam bằng con đường nào là cơ bản nhất?
A. Hoạt động của các thủy thủ trên tàu viễn dương
B. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
C. Qua sách báo từ nước ngoài gửi về trong nước
D. Câu a và b đúng
Câu 14: Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước ?
A. Việt Nam cách mạng đồng chí hội
B. Tân Việt cách mạng đảng
C. Tâm tâm xã
D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 15: Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu – Trung Quốc tiếp xúc với tổ chức của người Việt Nam đầu tiên đó là tổ chức nào?
A. Tâm tâm xã
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
C. Tân Việt cách mạng đảng
D. Không phải các tổ chức trên
Câu 16: Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”.
A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925)
B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)
C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện-Quảng Châu (6/1924)
D. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai (1919)
Câu 17: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Người đặt chân đến nước nào đầu tiên?
A. Ngày 6/5/1911, tại Sài Gòn, nước đầu tiên Người đến nước Trung Quốc
B. Ngày 5/6/1911, tại Phan Thiết, đầu tiên Người đến nước Pháp
C. Ngày 5/6/1911, tại Sài Gòn đầu tiên Người đến nước Pháp
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 18: Cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917, Người đi từ nước nào đến nước nào để nghiên cứu, học tập cách mạng tháng Mười Nga
A. Từ Mĩ sang Nga
B. Từ Pháp sang Trung Quốc
C. Từ Anh sang Nga
D. Từ Anh sang Pháp
Câu 19: Từ năm 1920 đến năm 1925, Nguyễn ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào
A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc
B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc
C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan
D. Câu A, C đúng
Câu 20: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn ái Quốc khởi thảo là lực lượng nào?
A. Công nhân và nông dân
B. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
D. Tất cả đều đúng

20 câu hỏi về Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 – 1941 có đáp án
3.4 (68%) 5 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT