60 câu trắc nghiệm môn Sinh phiên mã, dịch mã có đáp án

0
Tải
3600

60 câu trắc nghiệm môn Sinh phiên mã, dịch mã có đáp án tổng hợp khá đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm về quá trình phiên mã và dịch mã có đáp án đi kèm, giúp các bạn củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn Sinh học 12
Câu 1: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chế
A. tổng hợp ADN, dịch mã.                   B. tổng hợp ADN, ARN.
C. tự sao, tổng hợp ARN.                     D. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã.
Câu 2: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trong
A. ribôxôm.                        B. tế bào chất.                      C. nhân tế bào.              D. ti thể.
Câu 3: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của
A. mạch mã hoá.                                   B. mARN.                            C. mạch mã gốc.              D. tARN.
Câu 4: Đơn vị được sử dụng để giải mã cho thông tin di truyền nằm trong chuỗi polipeptit là
A. anticodon.          B. axit amin.                      C. codon.            D. triplet.
Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?
A.mARN có cấu trúc mạch kép, vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
D. mARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
Câu 6: Quá trình phiên mã xảy ra ở
A. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn. B. sinh vật có ADN mạch kép.
C. sinh vật nhân chuẩn, vi rút. D. vi rút, vi khuẩn.
Câu 7: Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúp
A. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin. B. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.
C. tổng hợp các pr cùng loại. D. tổng hợp được nhiều loại prôtêin.
Câu 8: Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là
A. codon. B. axit amin. C. anticodon. D. triplet.

Câu 53: Tổng số lượt phân tử tARN đã được sử dụng trong quá trình giải mã 10 chuỗi polipeptit từ một phân tử mARN là 2490. Khối lượng của phân tử mARN nói trên bằng:
A. 250000 đơn vị cacbon                            B. 225000 đơn vị cacbon
C. 275000 đơn vị cacbon                            D. 300000 đơn vị cacbon
Câu 54: Phân tử protein gồm 1 chuỗi polipeptit có chứa các loại axit amin như sau: 100 alanin, 80 xistêin, 70 tiptôphan, 48 lơxin. Chiều dài của gen đã điều khiển tổng hợp phân tử protein nói trên là:
A. 3060 ăngstron                       B. 3570 ăngstron
C. 4080 ăngstron                  D. 4590 ăngstron
Câu 55: Một gen nhân đôi 3 lần đã sử dụng của môi trường 8652 nuclêôtit tự do. Các gen con tạo ra đều phiên mã một số lần bằng nhau và toàn bộ các phân tử mARN được tạo ra có tổng khối lượng bằng 1854000 đơn vị cacbon. Số lần phiên mã của mỗi gen nói trên bằng:
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
Câu 56: Một gen có tổng số 132 chu kì xoắn và tiến hành phiên mã 6 lần. các phân tử mARN được tạo ra có tổng số bộ ba là:
A. 2640              B. 2460                  C. 2450          D. 2650
Câu 57: Một phân tử mARN đã để cho 6 ribôxôm trượt qua nó một lần và đã có tất cả 1794 lượt phân tử tARN mang axit amin vào dịch mã. Phân tử mARN nói trên có khối lượng bằng
A. 180000 đơn vị cacbon B. 360000 đơn vị cacbon
C. 270000 đơn vị cacbon D. 540000 đơn vị cacbon
Câu 58: Phân tử mARN có chiều dài 0,255 micrômetvà có chứa 10% uraxin với 20% ađênin. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen đã điều khiển tổng hợp phân tử mARN nói trên là:
A. A = T = 450; G = X = 1050               B. A = T = 1050; G = X = 450
C. A = T = 225; G = X = 525                 D. A = T = 525; G = X = 225
Câu 59: Một gen dài 0,408 micrômet và có tỉ lệ từng loại nuclêôtit bằng nhau. Phân tử mARN do gen tổng hợp có chứa 15% uraxin và 20% guanine. Số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN là:
A. rA = 420; rU = 180; rG = 360; rX = 240               B. rA = 180; rU = 420; rG = 240; rX = 360
C. rA = 840; rU = 360; rG = 720; rX = 480              D. rA = 360; rU = 840; rG = 480; rX = 720
Câu 60: Một phân tử mARN có chúa 899 liên kết hóa trị giữa các ribônuclêôtit và có tỉ lệ một số loại ribônuclêôtit là 10% uraxin, 30% ađênin. Số liên kết hiđrô của gen đã sao mã ra phân tử mARN nói trên là:
A. 2340 liên kết         B. 3420 liên kết        C. 4320 liên kết          D. 4230 liên kết

Tài liệu trắc nghiệm môn Sinh Học lớp 12 có đáp án

60 câu trắc nghiệm môn Sinh phiên mã, dịch mã có đáp án
60 câu trắc nghiệm môn Sinh phiên mã, dịch mã có đáp án
60 câu trắc nghiệm môn Sinh phiên mã, dịch mã có đáp án
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT