20 bài tập trắc nghiệm liên kết GEN, hoán vị GEN sinh học 12 bài 11

0
Tải
5963

1/ Hoán vị gen thường xảy ra trong trường hợp nào?
A. Kì đầu của nguyên phân          B. Kì đầu của giảm phân I
C. Kì đầu của giảm phân II          D. Những lần phân bào đầu tiên của hợp tử
2/ Cách tốt nhất để phát hiện được các gen nào đó là phân li độc lập hay liên kết với nhau:
A. Cho tự thụ qua nhiều thế hệ            B. Cho giao phấn
C. Cho lai 2 dòng thuần chủng nhiều lần          D. Lai phân tích
3/ Vì sao tần số hoán vị gen luôn ≤ 50%?
A. Không phải tất cả các tế bào khi giảm phân đều xảy ra hoán vị gen
B. Các gen trên NST có xu hướng liên kết với nhau là chủ yếu
C. Khoảng cách giữa các gen trên NST gần nhau
D. Chỉ có 1 số tế bào khi giảm phân mới xảy ra hoán vị và sự hoán vị chỉ xảy ra giữa 2 trong 4 crômatit
4/ Nếu có 40 tế bào trong số 200 tế bào thực hiện giảm phân có xảy ra hiện tượng hoán vị gen thì tần số hoán vị gen bằng bao nhiêu?
A. 10%   B. 20%   C. 30%    D. 40%
5/ Phát biểu nào là không đúng khi nói về liên kết gen?
A. Liên kết gen làm hạn chế xuất hiện các biến dị tổ hợp
B. Liên kết gen là do các gen cùng nằm trên 1 NST nên không thể phân li độc lập với nhau được
C. Số nhóm liên kết tương ứng với số NST lưỡng bội của loài
D. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng
5/ Kiểu gen AaBB khi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu không xảy ra hoán vị gen?
A. 2        B. 4      C. 8      D. 16
6/ Kiểu gen AABb khi giảm phân cho được bao nhiêu loại giao tử nếu có xảy ra hoán vị gen?
A. 2          B. 4          C. 8          D. 16
7/ Ở ruồi giấm hoán vị gen xảy ra có liên quan gì đến giới tính?
A. Chỉ xảy ra ở giới đực          B. Chỉ xảy ra ở giới cái
C. Chủ yếu xảy ra ở giới đực      D. Xảy ra ở cả 2 giới đực và cái với tỉ lệ như nhau
8/ Kiểu gen AA Bb khi giảm phân có xảy ra hoán vị với tần số 20%.Tỉ lệ sinh ra giao tử ABDE:
A. 5%        B. 10%         C. 20%        D. 40%
9/ Bản đồ di truyền là gì?
A. Bản đồ thể hiện tất cả các gen trong tế bào
B. Bản đồ thể hiện khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST
C. Bản đồ thể hiện các gen có khả năng di truyền những tính trạng trội
D. Bản đồ thể hiện các gen có khả năng di truyền những tính trạng trội có lợi
10/ Nếu có 5 cặp gen nằm trên 2 cặp NST thì ít nhất và nhiều nhất tạo nên được bao nhiêu loại giao tử?
A. 1 và 4        B.1 và 16   C. 1 và 8       D. 2 và 16


11/ Cho các phép lai: 1:( x ) ; 2:( x ) ; 3:( x ) ; 4:( x )
Trường hợp nào phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1/2/1?
A. 1         B. 1,2      C. 1,3     D. 1,3,4
12/ Cơ sở tế bào học của hoán vị gen là:
A. Trao đổi chéo giữa các crômatit trong NST kép tương đồng ở kì đầu giảm phân I
B. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST
C. Sự bắt đôi không bình thường của các gen trên một NST
D. Các gen trong một nhóm liên kết không thể phân li độc lập mà luôn có sự trao đổi chéo.
13/ Các gen liên kết hoàn toàn,tính trạng trội hoàn toàn,tác động riêng rẽ.Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen 1/2/1?
A. Ab/aB x Ab/aB      B. Ab/aB x Ab/ab       C. AB/ab x Ab/aB         D. AB/ab x Ab/ab
14/ Việc lập bản đồ gen dựa trên kết quả nào?
A. Đột biến chuyển đoạn để biết được vị trí các gen trong nhóm liên kết
B. Tần số hoán vị gen để suy ra khoảng cách tương đối của các gen trên NST
C. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở các thế hệ
D. Phân li ngẫu nhiên và tổ hợp tự do của các gen trong giảm phân
15/ Cho tần số hoán vị gen : AB = 47% ; AC = 32% ; BC = 15%.Bản đồ gen là:
A. ACB      B. BAC       C. ABC        D. CBA
16/ Phát biểu nào là không đúng đối với tần số hoán vị gen?
A. Không thể lớn hơn 50%,thường nhỏ hơn 50%.
B. Tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa các gen trên NST
C. Tỉ lệ nghịch với lực liên kết giữa các gen trên NST
D. Càng gần tâm động thì tần số hoán vị gen càng lớn
17/ Hiện tượng di truyền làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật:
A .Liên kết gen            B. Hoán vị gen
C. Phân li độc lập        D. Tương tác gen
18/ Hoán vị gen xảy ra ở quá trình ,giới nào?
A. Thường gặp ở giảm phân ít gặp ở nguyên phân,xảy ra ở một hoặc cả hai giới tùy loài
B. Xảy ra ở nguyên phân,ở một hoặc cả hai giới
C. Thường gặp ở nguyên phân ít gặp ở giảm phân,xảy ra ở một giới
D. Gặp ở giảm phân,mỗi loài chỉ xảy ra ở một giới
19/ Giảm phân xảy ra ở kì nào của phân bào?
A. Kì đầu và giữa giảm phân I           B. Kì đầu và giữa giảm phân II
C. Kì đầu giảm phân I                       D. Kì đầu giảm phân I
19/ Bản đồ di truyền có vai trò gì trong công tác giống?
A. Xác định được vị trí các gen qui định các tính trạng cần loại bỏ
B. Xác định được vị trí các gen qui định các tính trạng có giá trị kinh tế
C. Xác định được vị trí các gen qui định các tính trạng không có giá trị kinh tế
D. Rút ngắn thời gian chọn cặp giao phối do đó rút ngắn được thời gian tạo giống
20/ Lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản.Cho F1 lai phân tích.Kết quả phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có hoán vị gen:
A. 1/1/1/1       B. 3/3/1/1        C. 9/3/3/1        D. 9/6/1

20 bài tập trắc nghiệm liên kết GEN, hoán vị GEN sinh học 12 bài 11
3.5 (70%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT