Bảo vệ vốn gen của loài người, vấn đề xã hội của di truyền học

0
Tải
332

Trắc nghiệm kiến thức Sinh học 12 bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

1/ Trong chẫn đoán trước sinh,kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát:

A. Tính chất của nước ối

B. Tế bào tử cung của người mẹ

C. Tế bào thai bong ra trong nước ối 

D. Tính chất nước ối và tế bào tử cung của người mẹ

2/ Thực chất của liệu pháp gen là gì?

A. Thay thế gen bệnh bằng gen lành                     B. Loại gen bệnh ra khỏi cơ thể

C. Tạo đột biến để tìm gen lành                             D. Tạo điều kiện cho gen lành biểu hiện

3/ Số lượng gen  trên NST 21 của người được biết hiện nay là:

A. 229                          B. 232                            C. 337                          D. 373

4/ Vật chất di truyền trong hạt virut HIV ở người gồm:

A. Một phân tử ARN                                                B. Hai phân tử ARN

C. Một phân tử ADN                                                D. Hai phân tử ADN

5/ Yếu tố cơ bản quy định khả năng trí tuệ của người :

A. Điểu kiện sống                                                     B. Chế độ dinh dưỡng

C. Di truyền                                                               D. Mức độ phát triển của nhân loại

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT