Bài tập trắc nghiệm cấu trúc ADN có đáp án

0
Tải
2175

Bài tập trắc nghiệm cấu trúc ADN có đáp án ôn thi kiểm tra lớp 12, luyện thi thpt quốc gia môn Sinh

Câu 1: Một đoạn phân tử AND có tổng số nucleotit là 3000 và 3900 liên kết hidro.Đoạn phân tử này có:

A.có 300 chu kì xoắn                              B.có 600 adenin

C.có 6000 lien ket photphodieste       D.dài 4080 angstrong

Câu 2:Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hidro và có 900 Nu loại guanine.Mạch 1 có số Nu loại adenine chiếm 30% và số Nu loại guanine chiếm 10% tổng số Nu của mạch.Số Nu mỗi loại ở mạch 1 của gen này là:

A.A=450;T=150;G=750;X=150             B.A=750;T=150;G=150;X=150

C.A=150;T=450;G=750;X=150             D.A=450;T=150;G=150;X=750

Câu 3:Hai gen đều dài 4080 angstrong.Gen trội A có 3120 liên kết hidro,gen lặn a có 3240 liên kết hidro.Trong 1 loại giao tử (sinh ra từ cơ thể mang cặp gen dị hợp Aa) có 3120 guanin và xitozin;1680 adenin và timin.Giao tử đó là:

A.Aa               B.AA           C.Aaaa                  D.aa

Câu 4:Trên một mạch của phân tử AND có tỉ lệ các Nu là (A+G)/(T+X)=1/2

Tỉ lệ này trên mạch bổ sung của phân tử AND nói trên là:

A.0,2          B.0,5             C.2                          D.5

Câu 5:Một gen có 2400Nu; tích tỉ lệ % của số Nu loại G và một số Nu khác là 9%.Gen đó có số lien kết hidro là:

A.3900     B.3600          C.3120                    D.2800

Câu 6:Một gen có 3000 liên kết hidro  và có số Nu loại guanine bằng hai lần số Nu loại adenine.Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm đi 85 angstrong.Biết rằng trong số Nu bị mất có 5 Nu loại xitozin.Số Nu loại A và G của gen sau đột biến:

A.375 và 745      B.355 và 745      C.370 và 730        D.375 và 725

Câu 7:Nhiệt độ làm tách hai mạch của phân tử AND được gọi là nhiệt độ nóng chảy.Dưới đây là nhiệt độ nóng chảy của AND ở một số đối tượng sinh vật khác nhau,kí hiệu từ A đến E như sau:A=36®C ; B=78®C ; C=55®C; D=83®C; E=44®C. Trình tự sắp xếp các loài sinh vật nào dưới đây là đúng nhất liên quan đến tỉ lệ các loại (A+T)/tổng số Nu của các loài sinh vật nói trên theo thứ tự giảm dần?

A.DàBàCàEàA               B.AàEàCàBàD

C.AàBàCàDàE               D.DàEàBàAàC

Câu 8:Phân tích thành phần các loại Nu trong một mẫu AND lấy từ bệnh nhân người ta thu đượccác kết quả như sau:A=22%; G=20%; T=28%; X=30%.Kết luận nào sau đây đúng?

A.ADN của người đang tiến hành nhân đôi

B.ADN này là của sinh vật nhân sơ gây bệnh cho người

C.ADN của người bệnh bị biến đổi bất thường do tác nhân gây bệnh

D.ADN này không phải là AND của tế bào người bệnh

Câu 9:Gen cần môi trường cung cấp 15120 Nu tự do khi nhân đôi.Trong đó có 3360 Nu guanine.Số Nu của gen trong đoạn từ [2100-2400].Số lượng từng loại Nu của gen?

A.A=T=480, X=G=600               B.A=T=550, X=G=530

C.A=T=600, X=G=480               D.A=T=530, X=G=550

Câu 10:Một gen có chu kì xoắn là 120, hiệu số giữa A với một loại Nu khác không bổ sung là 20%.Gen trên tự nhân đôi 5 lần thì tổng số liên kết hidro có trong tất cả các gen con là:

A.38320           B.38230       C.88320      D.88380

Đáp án:

1.B     2.D   3.A    4.C    5.C    6.B    7.B     8.D    9.A     10.C

Bài tập trắc nghiệm cấu trúc ADN có đáp án
3 (60%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT