26 câu Đột Biến GEN Sinh Học 12 bài 4 có đáp án file WORD

0
Tải
13204

26 câu hỏi trắc nghiệm bài 4 Đột Biến GEN có đáp án được trích từ file WORD 400 câu lý thuyết, bài tập môn Sinh Học lớp 12

Xem thêm Trắc nghiệm đột biến NST hay có đáp án

1/ Đột biến là gì?

A. Hiện tượng tái tổ hợp di truyền
B. Những biến đổi có khả năng di truyền trong thông tin di truyền
C. Phiên mã sai mã di truyền
D. Biến đổi thường,nhưng không phải luôn có lợi cho sự phát triển của cá thể mang nó

2/ Tần số đột biến trung bình của từng gen:

A. 10­­-8 – 10-6         B. 10­­-6 – 10-4             C .10­­-7 – 10-5               D. 10­­-5 – 10-3

3/ Hoá chất 5-BrômUraxin làm biến đổi cặp nu- nào sau đây?

A. A-T → G-X            B. T-A → G-X                  C. G-X → A-T                 D. G-X → T-A

4/ Đột biến gen mang lại hậu quả gì cho bản thân sinh vật?

A. Đa số là có lợi   B. Đa số là có hại    C. Đa số là trung tính           D. Không có lợi

5/ Xét cùng một gen,trường hợp đột biến  nào sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hơn các trường hợp còn lại?

A. Mất một cặp nu- ở vị trí số 15 B. Thêm một cặp nu- ở vị trí số 6

C. Thay một cặp nu- ở vị trí số 3 D. Thay một cặp nu- ở vị trí số 30

6/ Đột biến gen có thể xảy ra ở đâu?

A. Trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục
B. Trong nguyên phân và giảm phân ở tế bào sinh dưỡng
C. Trong giảm phân ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục
D. Trong nguyên phân và giảm phân ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục

7/ Đột biến điểm là đột biến:

A. Liên quan đến một gen trên nhiễm sắc thể B. Liên quan đến một cặp nu- trên gen

C. Xảy ra ở đồng thời nhiều điểm trên gen D. Ít gây hậu quả nghiêm trọng

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, bài tập đột biến GEN sinh học 12 có đáp án

8/ Thể đột biến là gì?

A. Cá thể mang đồng thời nhiều đột biến
B. Cá thể mang đột biến chưa biểu hiện ra kiểu hình
C. Quần thể có nhiều cá thể mang đột biến
D. Cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình

9/ Đột biến gen là :

A. Sự biến đổi tạo ra những alen mới. B. Sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.

C. Sự biến đổi một hay một số cặp nu- trong gen.   D. Sự biến đổi một cặp nu- trong gen.

10/ Xử lí ADN bằng chất acridin có thể gây biến đổi gì ?

A. Làm mất cặp nu-                       B. Làm thêm cặp nu-

C. Làm thay cặp nu- này bằng cặp nu- khác        D. Làm thêm hoặc mất một cặp nu-

11/ Khi dùng để xử lí ADN, acridin có vai trò gì ?

1 : Chèn vào mạch khuôn gây đột biến thay một cặp nu-
2 : Chèn vào mạch khuôn gây đột biến mất một cặp nu-
3 : Chèn vào mạch khuôn gây đột biến thêm một cặp nu-
4 : Chèn vào mạch mới đang tổng hợp gây đột biến  thay một cặp nu-
5 : Chèn vào mạch mới đang tổng hợp gây đột biến mất một cặp nu-
6 : Chèn vào mạch mới đang tổng hợp gây đột biến thêm một cặp nu-

Câu trả lời đúng là :

A. 2 hoặc 3 hoặc 5        B. 3 hoặc 5          C. 1 hoặc 3 hoặc 6                D. 2 hoặc 4

12/ « Tiền đột biến  là » :

A .Đột biến xảy ra trước khi có tác nhân gây đột biến.
B. Đột biến mới chỉ xảy ra trên một mạch nào đó của gen.
C. Đột biến mới chỉ xảy ra trên một gen nào đó của ADN.
D. Đột biến mới chỉ gây biến đổi một cặp nu- nào đó của gen.

13/ Đột biến nhân tạo có những đặc điểm gì ?

A. Tần số thấp, định hướng, xảy ra nhanh.  B. Tần số thấp, định hướng, xảy ra chậm.

C. Tần số cao, định hướng, xảy ra nhanh.   D. Tần số cao, định hướng, xảy ra chậm.

14/ Đột biến có thể di truyền qua sinh sản hữu tính là :

A. Đột biến tiền phôi ; đột biến giao tử.            B. Đột biến giao tử.

C. Đột biến xôma ; đột biến giao tử.    D. Đột biến tiền phôi ; đột biến giao tử ; đột biến xôma.

15/ Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen ?

A. Đột biến xôma được nhân lên ở một mô và luôn biểu hiện ở một phần cơ thể.
B. Đột biến tiền phôi thường biểu hiện ra kiểu hình khi bị đột biến.
C. Đột biến giao tử thường không biểu hiện ra kiểu hình ở thế hệ đầu tiên vì ở trạng thái dị hợp.
D. Đột biến xô ma chỉ có thể di truyền bằng sinh sản sinh dưỡng và nếu là gen lặn sẽ không biểu hiện ra kiểu hình.

16/ Sự biến đổi trong cấu trúc của chuổi pôlipeptit do gen đột biến phụ thuộc vào :

1 : dạng đột biến                               2 : vị trí xảy ra đột biến trên gen

3 : số cặp nu- bị biến đổi                4 : thời điểm xảy ra đột biến

Câu trả lời đúng là :

A. 1 ; 3             B. 1 ; 3 ; 4        C. 1 ; 2 ; 3                      D. 1 ; 2 ; 3 ; 4

17/ Một đột biến gen làm mất 3 cặp nu ở vị trí số 5 ; 10 và 31.Cho rằng bộ ba mới và bộ ba cũ không cùng mã hóa một loại axitamin và đột biến không ảnh hưởng đến bộ ba kết thúc.Hậu quả của đột biến trên là :

A. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 10 axitamin liên tiếp sau axitamin thứ nhất của chuổi pôlipeptit.
B. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 10 axitamin đầu tiên của chuổi pôlipeptit.
C. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 9 axitamin liên tiếp sau axitamin thứ nhất của chuổi pôlipeptit.
D. Mất 1 axitamin và làm thay đổi 9 axitamin đầu tiên của chuổi pôlipeptit.

18/ Đột biến trong cấu trúc của gen:

A. đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình.
B. được biểu hiện ngay ra kiểu hình.
C. biểu hiện ngay ở cơ thể mang đột biến.
D. biểu hiện khi ở trạng thái đồng hợp tử

19/ Điều không đúng về đột biến gen:

A. Đột biến gen gây hậu quả di truyền lớn ở các sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen.
B. Đột biến gen có thể có lợi hoắc có hại hoặc trung tính.
C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.
D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá.

20/ Trên cây hoa giấy có những cành hoa trắng xen với những cành hoa  đỏ là kết quả sự biểu hiện của đột biến:

A. xôma.         B. lặn.                      C. giao tử.                  D. tiền phôi.

21/ Đột biến đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit trong gen :

A. gây biến đổi ít nhất tới một bộ ba.        B. gây biến đổi ít nhất tới 2 bộ ba.

C. không gây ảnh hưởng. D. thay đổi toàn bộ cấu trúc của gen.

22/ Dạng đột biến gen không làm thay đổi tổng số nuclêôtit và số liên kết hyđrô so với gen ban đầu là:

A. mất 1 cặp nuclêôtit hoặc thêm một cặp nuclêôtit.
B. mất 1 cặp nuclêôtit hoặc thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.
C. thay thế 1 cặp nuclêôtit hoặc đảo vị trí một cặp nuclêôtit.
D. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit hoặc thay thế một cặp nuclêôtit có cùng số liên kết hyđrô.

23/ Một prôtêin bình thường có 398 axitamin. Prôtêin đó bị biến đổi do có axitamin thứ 15 bị thay thế bằng một axitamin mới. Dạng đột biến gen có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên là:

A. thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
B. đảo vị trí hoặc thêm nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
C. mất nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.
D. thay thế hoặc đảo vị trí nuclêôtit ở bộ ba mã hoá axitamin thứ 15.

24/ Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến vì

A. làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản của gen.
B. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.
C. làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.
D. gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ.

25/Một đột biến điểm xảy ra và không làm thay đổi chiều dài của gen.Chuổi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp sẽ thay đổi thế nào so với gen ban đầu ?

A. Mất hoặc thêm 1 axitamin
B. Thay đổi 1 axitamin
C. Thay đổi toàn bộ các axitamin kể từ điểm bị đột biến tương ứng
D. Không thay đổi hoặc làm thay đổi 1 axitamin

26 /Một đột biến làm giảm chiều dài của gen đi 10,2Angstron và mất 8 liên kết hiđrô.Khi 2 gen đồng thời nhân đôi 3 lần liên tiếp thì số nu mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm đi so với gen ban đầu là :

A=T=8 ; G=X=16            B. A=T=16 ; G=X=8

C. A=T=7 ; G=X=14         D. A=T=14 ; G=X=7

Danh sách chủ đề theo bài đã được tailieutracnghiem.net đăng tải trước đó

  1. 30 câu trắc nghiệm GEN – MÃ DI TRUYỀN bài 1 Sinh Học 12
  2. 20 câu trắc nghiệm Phiên Mã – Dịch Mã sinh học lớp 12 bài 2
  3. 26 câu Đột Biến GEN Sinh Học 12 bài 4 có đáp án file WORD
26 câu Đột Biến GEN Sinh Học 12 bài 4 có đáp án file WORD
4 (80%) 2 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT