45 câu Quy luật Menđen (Quy luật phân li) bài 8 sinh học 12

0
Tải
11183

45 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, bài tập file WORD có đáp án bài 8 sinh học 12: Quy luật Menđen (Quy luật phân li)

1/ Đâu là điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền đã giúp MenĐen phát hiện ra các qui luật di truyền?

A. Trước khi lai ,tạo các dòng thuần

B. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng ròi phân tích kết quả ở F1,F2,F3

C. Sử dụng toán học để phân tích kết quả lai

D. Đưa giả thuyết và chứng minh giả thuyết

2/ Sau khi đưa ra giả thuyết về sự phân li đồng đều,Men Đen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

A. Lai phân tích                     B. Lai thuận

C. Lai nghịch                         D. Cho tự thụ

3/ Giao tử thuần khiết là gì:

A. Giao tử chưa tham gia thụ tinh

B. Giảm phân chỉ cho 1 loại giao tử

C. Giao tử chứa cặp alen đồng hợp

D. Giao tử chỉ mang 1 trong 2 alen và còn giữ nguyên bản chất của P

4/ Nội dung chính của qui luật phân li là gì?

A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân

B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử

C. F2 phân li kiểu hình xáp xỉ 3 trội /1 lặn

D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn

Câu hỏi lý thuyết, bài tập bài 8 – sinh học lớp 12: Quy luật menden ( Phân li)

5/ Dựa vào đâu MenĐen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?

A. kiểu gen và kiểu hình F1              B. kiểu gen và kiểu hình F2

C. sự phân li kiều hình ở từng tính trạng         D.Kết quả lai phân tích               

6/ Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?

A. 1 tính trạng         B. 2 tính trạng                C. 2 hoặc 3 tính trạng       D. 2 hoặc nhiều tính trạng

7/ Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:

A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng

B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n

C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh

D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

8/ Để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử thì cần có điều kiện gì?

A. Bố và mẹ phải thuần chủng            B. Số lượng cá thế lai phải lớn

C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường

9/ Các gen phân li độc lập, KG AabbCCDdEE cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 4          B. 8                   C. 16                                  D. 32

10/ Các gen phân li độc lập,tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên từ phép lai AaBBCCDd x AABbccDd là bao nhiêu?

A.1/4                        B. 1/8                          C. 1/2                            D. 1/16

11/ Các gen phân li độc lập,mỗi gen qui định một tính trạng.Tỉ lệ kiểu hình A-bbccD- tạo nên từ phép lai AaBbCcdd x AABbCcDd là bao nhiêu?

A. 1/8        B. 1/16            C. 1/32                         D. 1/64

12/ Các gen phân li độc lập,mỗi gen qui định một tính trạng.Cơ thể có KG AaBBccDdEe tự thụ sẽ cho bao nhiêu loại kiều hình khác nhau?

A. 4        B. 8             C. 16                            D. 32

13/ Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn b nằm trên NST thường,alen B qui định người bình thường.Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng.

Khả năng để  họ sinh đứa con tiếp theo cũng bị bệnh bạch tạng là bao nhiêu?

A. 0                        B. 1/2             C. 1/4                                      D. 1/8

14/ Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBccDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?

A. 1/2            B. 1/4                         C. 1/8                                      D. 1/16

15/ Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBccDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?

A. 3/16            B. 3/32                      C. 1/8                                      D. 3/8

16/ Cho phép lai ♂AaBBCcDdEe x ♀aaBBCcDDEe.Các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là bao nhiêu?

A. 3/16          B. 9/32               C. 3/32                                   D. 1/16

17/ Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n=8.Có thể tạo được bao nhiêu loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST?

A. 4           B. 8                     C. 12                                       D. 16

18/ Bộ NST lưỡng bội của một loài 2n=8.Có thể tạo được bao nhiêu loại hợp tử khác nhau về nguồn gốc NST?

A. 16              B. 64                C. 144                                     D. 256

19/ Bộ NST lưỡng bội của ruồi giấm 2n=8.Số cách sắp xếp NST ở kỳ đầu của giảm phân I là:

A. 8          B. 4                  C. 3                                         D. 2

20/ Trong phép lai một cặp tính trạng tương phản,điều kiện để F2 có sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 3 trội / 1 lặn là:

1: Các cặp gen phân li độc lập       2: tính trạng trội phải hoàn toàn                3: Số lượng cá thể lai lớn

4: Giảm phân bình thường  5: mỗi gen qui định một tính trạng, tác động riêng rẽ   6: Bố và mẹ thuần chủng

Câu trả lời đúng là:

A .1,2,3,4                   B. 2,3,4,5                      C. 2,3,4,5,6                   D. 1,2,3,4,5,6

21/ Trong phép lai hai cặp tính trạng tương phản,điều kiện để F2 có sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 9/3/3/1 là:

1: Các cặp gen phân li độc lập       2: tính trạng trội phải hoàn toàn                3: Số lượng cá thể lai lớn

4: Giảm phân bình thường  5: mỗi gen qui định một tính trạng, 6: Bố và mẹ thuần chủng

7: các gen tác động riêng rẽ

Câu trả lời đúng là:

A. 2,3,4,5,6           B. 3,4,5,6,7            C. 1,2,3,4,5,6                         D. 1,2,3,4,5,6,7

22/ Ở cà chua,màu quả đỏ là trội hoàn toàn so với quả màu vàng.Khi lai 2 giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau,bằng cách nào để xác định được kiểu gen của cây quả đỏ F2 ?

A. Lai phân tích                                B. Cho tự thụ

C. Lai phân tích hoặc cho tự thụ        D. Lai phân tích rồi cho tự thụ

23/ Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:

A. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen.

B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hơp của cặp gen alen.

C. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử đưa đến sự phân li của cặp gen alen.

D. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp gen alen.

24/ Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng,Menden đã đề ra giả thuyết về sự phân ly của các cặp:

A. gen        B. Alen             C. Tính trạng                         D. Nhân tố di truyền

25/ Ở đậu hà lan,A qui định hạt vàng,a qui định hat xanh.Thế hệ xuất phát cho giao phấn cây hat vàng thuần chủng với cây hạt xanh sau đó cho F1 tự thụ.Theo lí thuyết thì kiểu gen hạt đỏ ở F2 là:

A. 100%Aa         B. 1AA/2Aa           C. 3A-/1aa                             D. 1AA/2Aa/1aa

26/ Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là:

A. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự thụ tinh đưa đến sự phân li của cặp alen.

B. Sự phân li của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hơp của cặp alen.

C. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử của chúng đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.

D. Sự phân li độc lập của các cặp NST tương đồng trong phát sinh giao tử và sự tổ hợp tự do của chúng trong thụ tinh đưa đến sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp alen.

27/ Kiểu gen AABbDdeeFf giảm phân bình thường cho:

A. 5 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau B. 32 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau

C. 6 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau D. 8 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau

28/ Phân tích kết quả thí nghiệm, MenDen cho rằng hình dạng và màu sắc hạt đậu di truyền độc lập vì:

A. Tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều là 3/1

B. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp

C. F2 có 4 kiểu hình

D. Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó

29/ Phép lai:AaBBddEe x aaBbDdEe cho bao nhiêu kiểu gen?

A. 24           B. 36              C. 8                                         D. 16

30/ Các gen tác động riêng rẽ,mỗi gen qui định một tính trạng.Phép lai AaBbddEe x aaBbDDEe cho bao nhiêu kiểu hình?

A. 16               B. 8                C. 6                                         D. 4

31/ Điểm sáng tạo trong phương pháp nghiên cứu của Menden so với các nhà khoa học nghiên cứu di truyền trước đó là:

A. Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và định lượng dựa trên xác suất thống kê và khảo sát trên từng tính trạng riêng lẽ

B. Nghiên cứu tế bào để xác định sự phân li và tổ hợp của các NST

C. Tạo dòng thuần và nghiên cứu cùng một lúc nhiều tính trạng

D. Chọn đậu Hà lan làm đối tượng nghiên cứu

32/ Phương pháp nghiên cứu của MenDen gồm các nội dung:

1: sử dụng toán thống kê để phân tích kết quả lai

2: Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1,F2

3: Tiến hành thí nghiệm chứng minh

4: Tạo các dòng thuần bằng tự thụ

Trình tự các bước thí nghiệm là:

A. 4→2→3→1     B. 4→3→2→1       C. 4→2→1→3          D. 4→1→2→3

33/ Khi lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản,MenDen đã phát hiện được điều gì ở thế hệ con lai?

A. Chỉ biểu hiện một trong hai kiểu hình của bố hoặc mẹ

B. Biểu hiện kiểu hình trung gian giữa bố và mẹ

C. Luôn biểu hiện kiểu hình giống bố

D. Luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ

34/ Khi cho thế hệ lai F1 tự thụ,MenDen thu được ở đời F2 tỉ lệ kiểu hình:

A. 1/4 giống bố đời P : 2/4 giống F1 : 1/4 giống mẹ đời P

B. 3/4 giống bố đời P : 1/4 giống mẹ đời P

C. 1/4 giống bố đời P : 3/4 giống mẹ đời P

D. 3/4 giống bố hoặc mẹ đời P và giống kiểu hinh F1 : 1/4 giống bên còn laị đời P

35/ Khi cho các cá thể F2 có kiểu hình giống F1 tự thụ.MenĐen thu được F3 có kiểu hình:

A. 100% đồng tính

B. 100% phân tính

C. 1/3 cho F3 đồng tính giống P : 2/3 cho F3 phân tính 3:1

D. 2/3 cho F3 đồng tính giống P : 1/3 cho F3 phân tính 3:1

36/ Tính trạng do một cặp alen có quan hệ trội – lặn không hoàn toàn thì hiện tượng phân li ở đời  F2 là:

A. 1 trội / 2 trung gian / 1 lặn          B. 2 trội / 1 trung gian / 1 lặn

C. 3 trội / 1 lặn                 D. 100% trung gian

37/ Điểm giống nhau trong kết quả lai một tính trong trường hợp trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn:

A. Kiểu gen và kiểu hình F1    B. Kiểu gen và kiểu hình F2

C. Kiểu gen F1 và F2                 D. Kiểu hình F1 và F2

38/ Trường hợp nào sau đây đời con có tỉ lệ kiểu gen bằng tỉ lệ kiểu hình?

A. Liên kết gen              B. Phân li độc lập

C. Trội hoàn toàn           D. Trội không hoàn toàn

39/ Cá thể có kiểu gen BbDdEEff giảm phân bình thường cho các loại giao tử:

A. BDEf, bdEf, BdEf, bDEf              B. BdEf, bdEf, Bdff, bDEf

C. BbEE, Ddff, BbDd, EeFf              D. Bbff, DdEE, BbDd, Eeff

40/ Kiểu gen AaBBXMXm  bình thường giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 2         B. 4                  C. 8                            D. 16

41/ Kiểu gen AaBbXMY  bình thường giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 2          B. 4           C. 8                                   D. 16

42/Kiểu gen AaBD/BdXMY  liên kết hoàn toàn giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 2          B. 4                C. 8                                         D. 16

43/Kiểu gen AaBd/bDXMXm  liên kết hoàn toàn giảm phân cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 2            B. 4        C. 8                                         D. 16

44/ Để các alen phân li đồng đều về các giao tử cần điều kiện gì?

1: Số lượng cá thể nhiều      2: Trội hoàn toàn      3: mỗi gen qui định một tính trạng

4: Giảm phân bình thường  5: Bố mẹ thuần chủng

Câu trả lời đúng là:

A. 1;2;4;5         B. 1;2;3;4;5       C. 2;4                                      D. 4

45/ Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định người bình thường.Một gia đình có bố và mẹ bình thường nhưng người con đầu của họ bị bạch tạng.Cặp vợ chồng này muốn sinh thêm 2 người con có cả trai và gái đều không bị bạch tạng.Về mặt lí thuyết thì khả năng để họ thực hiện được mong muốn trên là:

A. 9/32              B. 9/16              C. 3/16                                      D. 3/8

45 câu Quy luật Menđen (Quy luật phân li) bài 8 sinh học 12
5 (100%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT