Sinh 12 bài 13 – Trắc nghiệm ảnh hưởng môi trường lên biểu hiện của GEN

0
Tải
2363

10 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết trọng tâm trong bài 13 môn Sinh Học lớp 12: Ảnh hưởng môi trường lên biểu hiện của GEN có ĐÁP ÁN. Học sinh cần nắm vững.

1/ Sự mềm dẻo kiểu hình có nghĩa là :
A. Một kiểu hình có thể do nhiều kiểu gen qui định
B. Một kiểu gen có thể biểu hiện thành nhiều kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau
C. Tính trạng có mức phản ứng rộng
D. Sự điều chỉnh kiểu hình theo sự biến đổi của kiểu gen
2/ Mức phản ứng là gì ?
A. Giới hạn phản ứng của kiểu hình trong điều kiện môi trường khác nhau
B. Giới hạn phản ứng của kiểu gen trong điều kiện môi trường khác nhau
C. Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các điều kiện môi trường khác nhau
D. Biến đổi đồng loạt về kiểu hình của cùng một kiểu gen
3/ Thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?
A. Ý nghĩa gián tiếp trong chọn giống và tiến hoá
B. Ý nghĩa trực tiếp trong chọn giống và tiến hoá
C. Giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên
D. Giúp sinh vật thích nghi với sự thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường
4/ Yếu tố « giống » trong sản xuất tương đương với yếu tố nào sau đây ?
A.Môi trường B. Kiểu gen C. Kiểu hình D. Năng suất
5/ Phát biểu nào sau đây là đúng với khái niệm về kiểu hình?
A. Kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi
B. Kiểu hình ổn định khi điều kiện môi trường thay đổi
C. Kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
D. Kiểu hình khó thay đổi khi môi trường thay đổi


6/ Điều nào không đúng khi nói về mức phản ứng ?
A. Di truyền được B. Khác nhau ở các gen khác nhau
C. Không phụ thuộc vào kiểu gen D. Thay đổi tùy môi trường
7/ Yếu tố qui định giới hạn năng suất của một giống cây trồng hay vật nuôi là :
A. Giống B. Kỉ thuật sản xuất C. Môi trường D. Cả A và B
8/ Loại tính trạng chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường hơn là chịu ảnh hưởng của kiểu gen :
A. Tính trạng trội B. Tính trạng lặn C. Tính trạng số lượng D. Tính trạng chất lượng
9/ Tính trạng nào sau đây là không phải là di truyền liên kết với giới tính ?
A. Mù màu ở người B. Màu mắt ở ruồi giấm
C. Hói đầu ở người nam D. Tật dính ngón tay 2-3 ở người nam
10/ Trường hợp nào sau đây không phải là thường biến ?
A. Màu sắc của tắc kè hoa thay đổi theo nền môi trường
B. Số lượng hồng cầu trong máu người thay đổi khi ở các độ cao khác nhau
C. Hình dạng lá rau mác thay đổi ở các môi trường khác nhau
D. Sâu ăn lá cây có màu xanh

Sinh 12 bài 13 – Trắc nghiệm ảnh hưởng môi trường lên biểu hiện của GEN
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT