Tạo giống bằng PP gây đột biến và công nghệ tế bào có đáp án

0
Tải
871

Bài tập trắc nghiệm kiến thức bài 19 sinh học 12 có đáp án: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

1/ Chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cho phát triển trong cơ thể nhiều con cái khác để tạo hàng loạt nhiều con có kiểu gen giống nhau gọi là phương pháp:

A. cấy truyền phôi                                                     B. Cấy truyền hợp tử

C. công nghệ sinh học tế bào                                      D. nhân bản vô tính động vật

2/ Trong kĩ thuật lai tế bào,các tế bào trần là:

A. các tế bào xô ma tự do được tách ra từ mô sinh dưỡng

B. các tế bào đã được xử lí làm tan màng sinh chất

C. các tế bào đã được xử lí làm tan thành tế bào

D. các tế bào khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai

3/ Cônsixin thường dùng để gây đột biến:

A. thể tam bội                                                             B. Thể đa bội

C. số lượng nhiễm sắc thể                                                       D. cấu trúc nhiễm sắc thể

4/ Chọn loại cây trồng thích hợp trong số các loài dưới đây để có thể áp dụng cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao?

A. cây lúa                                                                                B. Cây  đậu tương

C. cây ngô                                                                               D. cây củ cải đường

5/ Cừu Đôly được tạo nên từ nhân bản vô tính mang đặc điểm giống với :

A. cừu cho nhân                                                                      B. Cừu cho trứng

C. cừu cho nhân và cho trứng                                     D. cừu mẹ

6/ Khi chiếu xạ với cường độ thích hợp lên túi phấn ,bầu noãn,nụ hoa,người ta mong muốn tạo ra loại biến dị nào sau đây?

A. Đột biến tiền phôi                                                  B. Đột biến giao tử

C. Đột biến xôma                                                                    D. Đột biến đa bội

7/ Trình tự các bước trong quá trình tạo giống bằng gây đột biến:

1: Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn           2: Tạo dòng thuần

3: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến

A. 1-2-3                       B. 3-1-2                    C. 1-3-2                       D. 2-3-1

8/ Khi chiếu xạ qua bộ phận nào thì không nên dùng tia tử ngoại?

A. Hạt phấn                B. Bào tử                  C. Vi sinh vật              D. Thân,cành thực vật

9/ Giống “táo má hồng”  được tạo nên từ giống táo Gia Lộc nhờ xử lý loại tác nhân :

A. Cônsisin                 B. 5-BU                                  C. NMU                    D. EMS

10/ Cônsisin dùng để gây đột biến:

A. Đa bội                    B. Lệch bội              C.Gen                     D. Gen và nhiễm sắc thể

11/ Cônsisin có tác dụng gì?

A. Ngăn cản quá trình nhân đôi ADN                        B. Ngăn cản sự hình thành thoi vô sắc

C. Ngăn cản quá trình phân li NST                 D. Ngăn cản quá trình tạo giao tử

12/ Mục đích của việc gây đột biến ở vật nuôi và cây trồng:

A. Tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống

B. Làm tăng khả năng sinh sản của cá thể

C. Làm tăng năng suất của vật nuôi hoặc cây trồng

D. Cả 3 ý A, B và C

13/ Nếu lai khác dòng kép,phải sử dụng bao nhiêu dòng thuần và phép lai(không kể phép lai thuận nghịch)?

A. 2 dòng thuần; 2 phép lai                B. 3 dòng thuần; 3 phép lai

C. 4 dòng thuần; 3 phép lai                  D. 4 dòng thuần; 4 phép lai

14/ Đối với các loài vi khuẩn, phương pháp thường dùng để phân lập các dòng mang thể đột biến mong muốn sau khi gây đột biến là:

A. Nuôi chúng trong môi trường đầy đủ dinh dưỡng

B. Nuôi chúng trong môi trường khuyết dưỡng

C. Nuôi chúng trong môi trường giống môi trường tự nhiên

D. Nuôi chúng trong môi trường giống như môi trường trước khi gây đột biến

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT