Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, các nhân tố tiến hóa

0
Tải
6570

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, kiến thức quan trọng bài học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, các nhân tố tiến hóa ôn tập sinh học lớp 12. Từ đó, học sinh đưa ra được so sự sánh giống nhau, khác nhau với học thuyết Lamac, Đacuyn

1/ Kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ:

A. Hình thành các đặc điểm thích nghi                 B. Hình thành loài mới
C. Hình thành các nhóm phân loại                       D. Hình thành các kiểu gen thích nghi

2/ Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hoá?

A. Đột biến;di nhập gen                                                      B. CLTN;các yếu tố ngẫu nhiên
C. Giao phối không ngẫu nhiên                                         D. Các dạng cách li

3/ Giao phối không ngẫu nhiên  có đặc điểm gì?

A. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen
B. Không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số kiểu gen
C. Không làm thay đổi tần số kiểu gen và tần số alen
D. Làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen

4/ Biến động di truyền là hiện tượng:

A. Môi trường thay đổi làm thay đổi giá trị thích nghi của gen nên làm thay đổi tần số các alen
B. Thay đổi thành phần kiểu gen và tần số các alen trong quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên
C. Đột biến phát sinh mạnh trong quần thể làm thay đổi tần số các alen
D. Di nhập gen ở một quần thể lớn làm thay đổi tần số các alen
5/ Quan niệm hiện đại đã củng cố cho quan niệm của ĐacUyn về:

A. Vai trò của CLTN  và CLNT trong hình thành loài mới
B. Tính đa hình của quần thể giao phối
C. Tinh vô hướng của biến dị
D. Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị


6/ Nhân tố hình thành những tổ hợp gen thích nghi với môi trường sống nhất định:

A. Cách li sinh sản                                                   B. CLTN
C. Biến động di truyền                                            D. Biến động của môi trường

7/ Thuyết tiến hoá hiện đại làm sáng tỏ vấn đề nào sau đây?

A. Sự hình thành các đặc điểm thích nghi
B. Nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
C. Vai trò sáng tạo của CLTN
D. Nguồn gốc chung các loài

8/ Theo quan niệm hiện đại,cơ chế tác động của CLTN là:

A. Tác động trực tiếp lên kiểu gen và kiểu hình
B. Tác động gián tiếp lên kiểu gen và kiểu hình
C. Tác động trực tiếp lên kiểu gen và tác động gián tiếp lên kiểu hình
D. Tác động gián tiếp lên kiểu gen và tác động trực tiếp lên kiểu hình

9/ Quá trình tiến hoá sử dụng nguồn nguyên liệu nào là chủ yếu?

A. Biến dị sơ cấp                                                                  B.Đột biến

C. Biến dị thứ cấp                                                                 D. Biến dị di truyền

10/ Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hóa tổng hợp:

A. Xây dựng cơ sở lí thuyết cho tiến hóa lớn
B. Tổng hợp các bằng chứng tiến hóa từ nhiều lĩnh vực
C. Giải thích tính đa dạng và thích nghi của sinh giới
D. Làm sáng tỏ cơ chế tiến hóa nhỏ

11/ Đơn vị tiến hóa cơ sở là:

A. Cá thể                    B. Quần thể                           C. Nòi                         D. Loài

12/ Quan niệm hiện đại củng cố và phát triển quan niệm của ĐacUyn về:

A. Sự hình thành đặc điểm thích nghi trực tiếp của sinh vật do ảnh hưởng của môi trường
B. Cơ chế tác động của ngoại cảnh và CLTN
C. Biến dị di truyền
D. Tính vô hướng của biến dị

13/ Những trường hợp nào sau đây làm giảm độ đa dạng di truyền?

1 : giao phối ngẫu nhiên
2 : giao phối không ngẫu nhiên
3 : biến động di truyền

Phát biểu đúng là:

A. 1 và 2                B. 2 và 3                    C. 1 và 3                                 D. 1 , 2 và 3

14/ Trường hợp nào sau đây làm tăng độ đa dạng di truyền?

1 : giao phối ngẫu nhiên                  2 : giao phối không ngẫu nhiên

3 : biến động di truyền                    4 : đột biến

Phát biểu đúng là:

A. 1 và 2                    B. 2 và 4                C. 1 và 4                D. 1 và 3

Bài viết được tailieutracnghiem.net tổng hợp: Lý thuyết, bài tập Sinh Học lớp 12 theo từng bài có đáp án

15/ Vai trò của đột biến đối với tiến hóa:

A. Cung cấp nguyên liệu ban đầu cho chọn lọc tự nhiên
B. Cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên
C. Phát tán biến dị có lợi trong lòng quần thể
D. Tạo nên các tổ hợp gen mới thích nghi

16/ Theo quan niệm hiện đại, phát biểu không đúng về vai trò của chọn lọc tự nhiên?

A. Làm tăng tần số của đột biến có lợi hay tổ hợp gen thích nghi
B. Sàng lọc các kiểu gen quy định kiểu hình có lợi
C. Tạo nên đặc điểm thích nghi của sinh vật
D. Là nhân tố cơ bản nhất định hướng tiến hóa

17/ Các nhân tố có vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa:

A. Quá trình giao phối và chọn lọc tự nhiên        B. Quá trình đột biến và biến động di truyền

C. Quá trình đột biến và quá trình giao phối       D. Quá trình đột biến và các cơ chế cách li

18/ Theo quan niệm hiện đại, nhân tố chủ yếu qui định chiều hướng phát triển của sinh giới là:

A. Đấu tranh sinh tồn                                             B. Chọn lọc tự nhiên

C. Nhu cầu của con người                                       D. Biến đổi của khí hậu và địa chất

19/ Trong quá trình tiến hóa, cách li địa lí có vai trò:

A. Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể cùng loài
B. Hạn chế sự giao phối tự do giữa các cá thể thuộc các quần thể khác loài
C. Làm biến đổi kiểu gen của cá thể và vốn gen của quần thể
D. Là điều kiện làm biến đổi kiểu hình theo hướng thích nghi

20/ Theo quan niệm hiện đại, điều kiện ngoại cảnh có vai trò là:

A. Nhân tố làm phát sinh các biến dị không di truyền
B. Nhân tố chính làm phát sinh các đột biến
C. Nhân tố chính của quá trình chọn lọc tự nhiên
D. Nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dà và liên tục

21/ Biến động di truyền là hiện tượng:

A. Môi trường thay đổi làm thay đổi giá trị thích nghi nên làm thay đổi tần số các alen
B. Sự thay đổi tần số các alen trong quần thể do các yếu tố ngẫu nhiên
C. Đột biến phát sinh mạnh trong quần thể lớn làm thay đổi tần số các alen
D. Di nhập gen ở quần thể lớn làm thay đổi tần số các alen

22/ Theo quan niệm hiện đại, mặt chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là:

A. Phân hóa khả năng sống sót của những kiểu gen thích nghi trong loài
B. Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen thích nghi trong loài
C. Phân hóa khả năng sinh sản của những cá thể thích nghi trong quần thể
D. Phân hóa khả năng sinh sản  của những kiểu gen thích nghi trong quần thể

23/ Quá trình chọn lọc hướng tới sự bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình là hình thức:

A. Chọn lọc ổn định                                                 B. Chọn lọc vận động

C. Chọn lọc phân hóa                                                          D. Chọn lọc gián đoạn

24/ Các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì:

A. Các alen lặn phần lớn có hại
B. Các alen trội dù ở trạng thái dị hợp vẫn biểu hiện ra kiểu hình
C. Các alen lặn thường ít gặp hơn alen trội
D. Các alen trội thường có sự tương tác với nhau

Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại, các nhân tố tiến hóa
5 (100%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT