Trắc nghiệm bằng chứng và cơ chế tiến hoá Sinh 12

0
Tải
4717

Trong chương trình môn Sinh Học lớp 12, phần lý thuyết tiến hóa khá quan trọng. Trong đó bài tập chương bằng chứng và cơ chế tiến hóa là không thể bỏ qua.

1/ Trường hợp nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh dơi và tay người B. Ngà voi và sừng tê giác
C. Vòi voi và vòi bạch tuột D. Đuôi cá mập và đuôi cá voi
2/ Trường hợp nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác
B. Lá đậu Hà lan và gai xương rồng
C. Tua cuốn của dây bầu và gai xương rồng
D. Cánh chim và cánh côn trùng
3/ Tim của động vật có vú trong giai đoạn đầu của phôi có mấy ngăn?
A. 1 ngăn B. 2 ngăn C. 3 ngăn D. 4 ngăn
4/ Các cơ quan thoái hoá là cơ quan:
A. Phát triển không đầy đủ ở cơ quan trưởng thành
B. Thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới
C. Thay đổi cấu tạo khác với tổ tiên
D. Biến mất hoàn toàn
5/ Ruột thừa ở người:
A. Tương tự manh tràng ở động vật có vú
B. Là cơ quan thoái hoá ở động vật ăn cỏ
C. Có nguồn gốc từ manh tràng ở động vật có vú
D. Là cơ quan tương đồng với manh tràng ở động vật có vú


9/ Bằng chứng địa lý sinh vật học nói lên điều gì?
A. Trong một khu địa lí thường có nhiều loài thân thuộc
B. Các vùng địa lí khác nhau thường có nhiều loài khác nhau
C. Các vùng địa lí khác nhau nhưng điều kiện sống giống nhau thường có nhiều loài thân thuộc
D. Sự giống nhau giữa các loài chủ yếu do có chung nguồn gốc hơn là do môi trường sống giống nhau
10/ Tim phôi của động vật có vú ở giai đoạn đầu có mấy ngăn?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
11/ Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa?
A. Phản ánh sự tiến hóa phân li B. Phản ánh sự tiến hóa đồng qui
C. Phản ánh nguồn gốc chung D. Phản ánh chức năng qui định cấu tạo
12/ Mức độ giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại phản ánh:
A. Nguồn gốc chung của sinh giới B. Mức độ quan hệ giữa các nhóm loài
C. Sự tiến hóa phân li D. Quan hệ giữa phát triển cá thể và phát sinh loài
13/ Đặc điểm nổi bật của động, thực vật đảo:
A. Có sự du nhập các loài từ nơi khác đến
B. Giống với hệ động, thực vật ở các vùng lục địa lân cận
C. Có những loài đặc hữu
D. Giống với hệ động, thực vật ở các vùng lục địa lân cận mặt khác có những loài đặc hữu
14/ Đặc điểm của hệ động thực vật ở đảo là bằng chứng cho sự tiến hóa dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên và nhân tố:
A. Cách li địa lí B. Cách li sinh thái
C. Cách li sinh sản D. Cách li di truyền
15/ Hệ động thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng là vì:
A. Đầu tiên tất cả các loài đều giống nhau do có chung nguồn gốc, sau đó trở nên khác nhau do chọn lọc tự nhiên theo nhiều hướng khác nhau
B. Đại lục Á, Âu và Bắc Mỹ mới tách rời nhau từ kỉ đệ tứ nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau
C. Do khí hậu tương tự nên hình thành các loài giống nhau, các loài đặc trưng xuất hiện do thích nghi với điều kiện địa phương
D. Một số loài di chuyển từ châu Á sang Bắc Mỹ nhờ cầu nối eo biển Bering ngày nay
16/ Nội dung của học thuyết tế bào:
A. Tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào
B. Tất cả các dạng sống đều có cấu tạo tế bào
C. Tất cả các sinh vật đa bào đều có cấu tạo tế bào
D. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau
17/ Trình tự các nu trong gen mã hóa cấu trúc nhóm enzim đêhiđrôgenaza ở loài nào sau đây giống với người nhiều nhất?
A. Vượn người B. Gôrila C. Đười ươi D. Tinh tinh
18/ Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự các các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại
B. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự các các axitamin càng giống nhau và ngược lại
C. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì trình tự các các nuclêôtit và axitamin càng giống nhau và ngược lại
D. Các loài có quan hệ họ hàng càng gần nhau thì số lượng các các nuclêôtit và axitamin càng giống nhau và ngược lại
19/ Sự khác nhau của các loại tế bào là do:
A. Nguồn gốc khác nhau B. Đột biến phát sinh
C. Chọn lọc tự nhiên D. Sự tiến hóa khác nhau

Trắc nghiệm bằng chứng và cơ chế tiến hoá Sinh 12
3.14 (62.86%) 7 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT