Trắc nghiệm chọn giống vật nuôi và cây trồng có đáp án

0
Tải
2057

Trắc nghiệm chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp môn Sinh Học lớp 12

1/ Cho : 1:chọn tổ hợp gen mong muốn
2:tạo các dòng thuần khác nhau
3:tạo các giống thuần bằng cách cho tự thụ hoặc giao phối gần
4:lai các dòng thuần khác nhau
Trình tự các bước trong quá trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp :
A. 1,4,2,3       B. 2,4,1,3     C. 4,1,2,3      D. 2,1,3,4
2/ Giống lúa IR22 được tạo nên từ phép lai nào?
A. Peta x Takudan B. Peta x Dee
C. Takudan x IR8 D. IR-12-178 x IR8
3/ Tạo giống thuần chủng bằng phương pháp dựa trên nguồn biến dị tổ hợp áp dụng có hiệu quả đối với:
A. bào tử,hạt phấn B. Vật nuôi,vi sinh vật
C. cây trồng,vi sinh vật D. Vật nuôi,cây trồng
4/ Nội dung giả thuyết siêu trội giải thích hiện tượng ưu thế lai:
A. cơ thể dị hợp tốt hơn thể đồng hợp do hiệu quả bổ trợ giữa 2 alen khác nhau về chức phận trong cùng 1 lôcus
B. các alen trội thường có tác động có lợi nhiều hơn alen lặn ,tác động cộng gộp giữa các gen trội có lợi dẫn đến ưu thế lai
C. trong thể dị hợp,alen trội át chế sự biểu hiện của alen lặn có hại không cho các alen này biểu hiện
D. cơ thể lai nhận được nhiều đặc tính tốt của cả bố và mẹ nên tốt hơn bố mẹ
5/ Trong quần thể,ưu thế lai cao nhất ở F1 và giảm dần qua các thế hệ vì:
A. tỉ lệ dị hợp giảm,tỉ lệ đồng hợp tăng B. tỉ lệ đồng hợp giảm,tỉ lệ dị hợp tăng
C. tỉ lệ phát sinh biến dị tổ hợp nhanh D. tần số đột biến có xu hướng tăng
6/ Phát biểu nào dưới đây nói về ưu thế lai là đúng?
A. lai các dòng thuần chủng khác nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao
B. lai các dòng thuần chủng khác nhau về kiểu gen luôn cho ưu thế lai cao
C. chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai
D. không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không đồng nhất về kiểu hình
7/ Trong chọn giống người ta sử dụng giao phối gần hoặc tự thụ nhằm mục đích:
A. tạo ưu thế lai so với thế hệ bố mẹ
B. tạo dòng thuần mang các đặc tính mong muốn
C. tổ hợp các đặc điểm quí hiếm từ các dòng bố mẹ
D. tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống
8/ Phương pháp nào đạt hiệu quả tốt nhất trong việc duy trì ưu thế lai?
A. trồng cây bằng hạt đã qua chọn lọc B. cho tự thụ bắt buộc
C. nhân giống vô tính bằng cành giâm D. nuôi cấy mô
9/ Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng cách nào?
A. gây đột biến nhân tạo
B. Giao phối cùng dòng
C. giao phối giữa các dòng thuần xa nhau về nguồn gốc
D. giao phối giữa các dòng thuần có quan hệ huyết thống gần gũi
10/ Phép lai nào sau đây là lai gần?
A. Tự thụ phấn ở thực vật B. Giao phối cận huyết ở động vật
C. Cho lai giữa các cá thể bất kì D. A và B đúng
11/ Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là:
A. Tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.
B. Tạo sự đa dạng về KG trong chọn giống cây trồng, vật nuôi.
C. Chỉ tạo sự đa dạng về KH của cây trồng, vật nuôi trong chọn giống.
D. Tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất mới.
12/ Câu nào dưới đây giải thích ưu thế lai là đúng?
A. Lai 2 dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.
B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lý sẽ luôn cho ưu thế lai cao.
C. Chỉ có 1 số tổ hợp lai giữa các cặp bố mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.
D. Không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không đồng nhất về KH.
13/ Mức trần về năng suất của 1 giống được hiểu là:
A. Mỗi giống chỉ cho 1 năng suất nhất định.
B. Năng suất tối thiểu của 1 giống.
C. Năng suất tối đa của 1 giống
D. Năng suất tối đa nhất định của 1 giống trong điều kiện sản xuất hoàn thiện nhất.
14/ Gây đột biến tạo giống mới là phương pháp:
A. Sử dụng tác nhân gây đột biến tác động lên sinh vật tạo ra giống mới.
B. Sử dụng tác nhân vật lí và hóa học làm thay đổi kiểu hình của SV để phục vụ cho lợi ích của con người.
C. Sử dụng tác nhân vật lí và hóa học làm thay đổi vật liệu di truyền của SV để phục vụ cho lợi ích của con người.
D. Sử dụng tác nhân vật lí và hóa học tạo biến dị tổ hợp phục vụ cho lợi ích của con người .
15/ Đặc điểm nào sau đây không phải của giống lúa MT1?
A. Chín sớm, thấp và cứng cây. B.Có khả năng chịu chua, chịu phèn, năng suất tăng 15–25%.
C. Chín sớm, thấp cây, thời gian sinh trưởng dài.
D. Được tạo ra từ lúa Mộc tuyền bằng tia gamma.
16/ Cơ chế tác dụng của cônsixin là:
A. Làm cho 1 cặp NST không phân li trong quá trình phân bào.
B. Làm đứt tơ của thoi vô sắc do đó toàn bộ NST trong TB không phân li trong quá trình phân bào.
C. Gây sao chép nhầm hoặc biến đổi cấu trúc của gen gây đột biến đa bội.
D. Ngăn cản sự hình thành thoi vô sắc do đó toàn bộ NST không phân li trong quá trình phân bào.
17/ Mục đích của của việc gây đột biến ở vật nuôi,cây trồng là:
A. Tạo nguồn biến dị để chọn giống B. Làm tăng khả năng sinh sản của sinh vật
C. Làm tăng năng suất vật nuôi,cây trồng C. Cả A,B và C

Trắc nghiệm chọn giống vật nuôi và cây trồng có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT