Trắc nghiệm đột biến NST hay có đáp án

0
Tải
2551

Tài liệu trắc nghiệm đột biến NST ( Nhiễm Sắc Thể ) môn sinh học lớp 12 gồm các câu hỏi trọng tâm về đột biến cấu trúc và số lượng NST.

Hình thức đột biến này có thể xảy ra ở một cặp NST nào đó hoặc ở toàn bộ các cặp NST. Loại đột biến này phát sinh có thể là do các tác nhân mạnh trong ngoại cảnh (tia phóng xạ, hóa chất, sự biến đổi đột ngột của nhiệt độ) hoặc những rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào, dẫn đến sự phân li không bình thường của các cặp NST.

3. Sự trao đổi chéo bất thường giữa các crômatit  trong cặp NST tương đồng ở kì đầu 1 phân bào giảm nhiễm làm xuất hiện dạng đột biến :

a. Hoán vị gen.
b. Dị bội.
c. Lặp đọan NST.
d. Đảo đoạn NST.

Câu hỏi trắc nghiệm đột biến NST THPT QG có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm đột biến NST THPT QG có đáp án

6. Sự không phân li của toàn bộ bộ NST vào giai đoạn sớm của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra :
a. Thể tứ bội. b. Thể tam bội. c.Thể khảm. d. Thể đa nhiễm.
7. Sự không phân li của toàn bộ bộ NST xảy ra ở đỉnh sinh trưởng của một cành cây sẽ tạo ra :
a. Thể tứ bội.      b. Thể tam bội.       c. Thể khảm.       d. Thể đa bội.
8. Khi tất cả các cặp NST tự nhân đôi nhưng thoi vô sắc không hình thành, tế bào không phân chia sẽ tạo thành tế bào :
a. Mang bộ NST đa bội.               b. Mang bộ NST tứ bội.
c. Mang bộ NST tam bội.             d. Mang bộ NST đơn bội.
9. Đoạn NST đứt gãy không mang tâm động trong trường hợp đột biến mất đoạn sẽ
a. Không nhân đôi và tham gia vào cấu trúc nhân của 1 trong 2 tế bào con.
b. Bị tiêu biến trong quá trình phân bào.
c. Trở thành NST ngoài nhân.
d. Trở thành 1 NST mới.
10. Hiện tượng bất thường nào dưới đây là hiện tượng chuyển đoạn NST?
a. Một đoạn NST di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trên cùng 1 NST.
b. Một đoạn NST bị mất.
c. Một đoạn NST bị đảo ngược 180.
d. Một đoạn NST bị lặp lại.

Trắc nghiệm đột biến NST hay có đáp án
3.5 (70%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT