Trắc nghiệm lý thuyết điều hòa hoạt động GEN sinh học 12 bài 3

0
Tải
9651

13 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết điều hòa hoạt động GEN chương trình sinh học 12 bài 3 có đáp án. Thầy co giáo có thể tải file WORD (.doc) đầy đủ 53 trang ở cuối bài viết

1/ Điều hoà hoạt động của gen là gì?

A. Điều hoà lượng sản phẩm của gen tạo ra                     B. Điều hoà phiên mã

C. Điều hoà dịch mã                                                                        D. Điều hoà sau dịch mã

2/ Điều hoà hoạt động gen ở tế bào nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức độ nào?

A. Sau dịch mã                                                                      B. Dịch mã

C. Phiên mã                                                                           D. Phiên mã và dịch mã

3/ Trình tự các thành phần của một Opêron:

A. Vùng vận hành – Vùng khởi động – Nhóm gen cấu trúc

B. Vùng khởi động – Vùng vận hành – Nhóm gen cấu trúc

C. Nhóm gen cấu trúc – Vùng vận hành – Vùng khởi động

D. Nhóm gen cấu trúc – Vùng khởi động – Vùng vận hành

4/ Prôtêin điều hoà liên kết với vùng nào trong Opêron Lac ở E.côli để ngăn cản quá trình phiên mã?

A. Vùng điều hoà                                                                 B. Vùng khởi động

C. Vùng vận hành                                                                 D. Vùng mã hoá

5/ Thành phần cấu tạo của Opêron Lac gồm:

A. Một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B. Một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C. Một vùng khởi động (P),một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

File WORD trắc nghiệm sinh học 12 bài 3 : Điều hòa hoạt động GEN có đáp án

D. Một gen điều hòa (R),một vùng khởi động (P),một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

6/ Phát biểu  nào không đúng khi nói về đặc điểm của điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân thực?

A. Cơ chế điều hòa phức tạp hơn ở sinh vật nhân sơ.

B. Phần lớn của ADN là được mã hóa thông tin di truyền.

C. Phần ADN không mã hóa thì đóng vai trò điều hòa hoặc không hoạt động.

D. Có nhiều mức điều hòa ,qua nhiều giai đoạn :từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã.

7/ Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac khi môi trường không có Lactôzơ,phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Vùng mã hoá tổng hợp Prôtêin ức chế                         B. Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành

C. Quá trình phiên mã bị ngăn cản                                                D. Quá trình dịch mã không thể tiến hành được

8/Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac khi môi trường có Lactôzơ,phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Gen điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế

B. Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động

C. Vùng mã hoá tiến hành phiên mã

D. Quá trình dịch mã được thực hiện và tổng hợp nên các Enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ

9/ Trong quá trình điều hòa hoạt động gen ở  sinh vật nhân thực,gen gây tăng cường có vai trò:

A. Làm ngưng quá trình phiên mã.

B. Tác động lên gen điều hòa làm tăng sự phiên mã.

C. Tác động lên vùng khởi động làm  tăng phiên mã.

D. Tác động lên vùng vận hành ức chế phiên mã.

10/ Trong điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, chất cảm ứng là:

A. prôtêin                              B. Enzim                                C. Lactic                                D. Lactôzơ

11/ Sự điều hoà hoạt động của gen nhằm:

A. tổng hợp ra prôtêin cần thiết.

B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.

C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.

D. đảm bảo cho hoạt động sống của tế bào trở nên hài hoà.

12/ Sự đóng xoắn, tháo xoắn của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào tạo thuận lợi cho sự:

A. tự nhân đôi, phân ly của nhiễm sắc thể

B. phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

C. tự nhân đôi, tập hợp các nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

D. tự nhân đôi, phân ly, tổ hợp của nhiễm sắc thể tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.

13/ Trong quá trình điều hòa hoạt động gen ở  sinh vật nhân thực, gen gây bất hoạt có vai trò:

A. Tác động lên gen điều hòa làm ngưng quá trình phiên mã.

B. Tác động lên gen điều hòa làm giảm quá trình phiên mã.

C. Tác động lên vùng vận hành làm giảm quá trình phiên mã.

D. Tác động lên vùng vận hành ức chế quá trình phiên mã.

Trắc nghiệm lý thuyết điều hòa hoạt động GEN sinh học 12 bài 3
4.11 (82.22%) 9 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT