Trắc nghiệm lý thuyết học thuyết Lamac, Đacuyn Sinh Học 12

0
Tải
5166

Các câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm xoay quanh học thuyết Lamac và Đacuyn giúp học sinh luyện tập. Từ đó nắm vững kiến thức và phân biệt, so sánh được sự khác nhau, giống nhau về điểm mạnh và hạn chế của 2 hoc thuyết.

1/ Quan niệm của Lamac về sự biến đổi của sinh vật tương ứng với điều kiện ngoại cảnh phù hợp với khái niệm nào trong quan niệm hiện đại?
A. Thường biến                    B. Biến dị
C. Đột biến                          D. Di truyền
2/ Theo Lamac,ngoại cảnh có vai trò là nhân tố chính:
A. Làm tăng tính đa dạng của loài
B. Làm cho các loài có khả năng thích nghi với môi trường thay đổi
C. Làm phát sinh các biến dị không di trryền
D. Làm cho các loài biến đổi dần dà và liên tục
3/ Theo ĐacUyn ,quá trình CLTN có vai trò:
A. Hình thành tập quán hoạt động ở động vật
B. Tích luỹ các biến dị có lợi,đào thải các biến dị có hại đối với sinh vật
C. Là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật
D. Tạo sự biến đổi của cơ thể sinh vật thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh
4. Theo ĐacUyn,cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hoá là:
A. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính
B. Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền
C. Sinh vật biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh
D. các biến đổi nhỏ,riêng rẽ tích luỹ thành các sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTN
5/ Trong tác phẩm nguồn gốc các loài,ĐacUyn chưa làm sáng tỏ được:
A. Vai trò của CLTN
B. Tính thích nghi của sinh vật với điều kiện sống
C. Nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế di truyền các biến dị
D. Sự hình thành loài bằng con đường phân li tính trạng


6/ Phát hiện quan trọng của ĐacUyn về các sinh vật cùng loài trong tự nhiên là gì?
A. các cá thể cùng loài không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau về nhiều chi tiết
B. Một số cá thể có khả năng di truyền các biện dị do học tập mà có
C. Các biến dị xuất hiện trong sinh sản thì di truyền được
D. Các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối
7/ Phát biểu nào là không đúng với quan niệm của Lamac?
A. Tiến hóa là sự phát triển có kế thừa lịch sử, theo hướng từ đơn giản đến phức tạp
B. Sinh vật vốn có khuynh hướng không ngừng vươn lên tự hoàn thiện
C. Sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi của ngoại cảnh nên không bị đào thải
D. Biến dị cá thể là nguồn nguyên liệu chủ yếu trong chọn giống và tiến hóa
8/ Theo Đacuyn, động lực của chọn lọc tự nhiên là:
A. Thức ăn, kẻ thù, dịch bệnh B. Thức ăn, kẻ thù, các nhân tố vô sinh
C. Điều kiện sống D. Đấu tranh sinh tồn
9/ Kết quả của chọn lọc tự nhiên theo quan niệm của Đacuyn:
A. Hình thành các loài mới             B. Hình thành các nòi mới
C. Hình thành các giống mới          D. Hình thành các nhóm phân loại
10/ Theo Đacuyn, chọn lọc dựa trên cơ sở:
1 : di truyền 2 : biến dị 3 : đột biến 4 : phân li tính trạng
Phát biểu đúng là:
A. 1, 2              B. 1,2,3            C. 1,2,4           D. 1,2,3,4
11/ Chọn lọc tự nhiên là quá trình:
A. Đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật
B. Tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật
C. Vừa đào thải những biến dị bất lợi vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật
D. Tích lũy những biến dị có lợi cho con người và cho sinh vật
12/ Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết ĐacUyn:
A. Đưa ra học thuyết chọn lọc
B. Đề xuất các biến dị cá thể có vai trò quan trọng trong tiến hóa
C. Giải thích nguồn gốc chung các loài
D. Giải thích thành công sự hình thành đặc điểm thích nghi
13/ Theo Đacuyn, cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là:
A. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính
B. Các biến dị thu được trong đời cá thể đều di truyền
C. Sự biến đổi của sinh vật chủ yếu do sự biến đổi của ngoại cảnh
D. Các biến đổi nhỏ, riêng lẽ tích lũy thành các biến đổi lớn, phổ biến nhờ chọn lọc tự nhiên

Trắc nghiệm lý thuyết học thuyết Lamac, Đacuyn Sinh Học 12
3.67 (73.33%) 3 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT