27 câu TN tương tác gen, tác động đa hiệu của gen Sinh 12 bài 10

0
Tải
4250

Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen thuộc các lôcut khác nhau (gen không alen) trong quá trình hình thành một kiểu hình. Bao gồm:  tương tác bổ sung, tương tác cộng gộp.

Tài liệu này bao gồm các câu hỏi xoay quanh chủ đề tương tác gen và tác động đa hiệu của gen có đáp án. Thuộc series Lý thuyết, bài tập Sinh Học lớp 12 theo từng bài

1/ Mối quan hệ nào sau đây là chính xác nhất?
A. Một gen qui định một tính trạng              B. Một gen qui định một enzim/prôtêin
C. Một gen qui định một chuổi pôlipeptit      D. Một gen qui định một kiểu hình
2/ Gen đa hiệu là gì?
A. Gen tạo ra nhiều mARN
B. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng
C. Gen điều khiển sự hoạt động cùng một lúc nhiều gen khác nhau
D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao
3/ Các alen ở trường hợp nào có thể có sự tác động qua lại với nhau ?
A. Các alen cùng một lôcus
B. Các alen cùng hoặc khác lôcus nằm trên 1 NST
C. Các alen nằm trên các cặp NST khác nhau
D. Các alen cùng hoặc khác lôcus nằm trên cùng một cặp NST hoặc trên các cặp NST khác nhau
4/ Đặc điểm nào là không đúng khi nói về bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người?
A. Nguyên nhân do đột biến ở cấp phân tử
B. Do đột biến thay thế 1 axitamin ở vị trí thứ 6 trong chuổi pôlipeptit -Hemôglôbin
C. Làm cho hồng cầu hình đĩa chuyển sang hình lưỡi liềm,gây rối loạn hàng loạt bệnh lí trong cơ thể
D. Chỉ xảy ra ở nam giới
5/ Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 4 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:
A. 35/128            B. 40/256         C. 35/256                     D. 56/256
6/ Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 3 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:
A. 28/128         B.28/256             C. 14/256           D. 8/256
7/ Cơ thể mang 4 cặp gen dị hợp tự thụ thì tần số xuất hiện 6 alen trội trong tổ hợp gen ở đời con là:
A.32/256           B. 7/64         C. 56/256           D. 18/64
8/ Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là:
A. Tương tác cộng gộp                                     B. Tác động bổ sung giữa 2 gen trội
C. Tác động bổ sung giữa 2 gen không alen            D. Tác động đa hiệu
9/ Cơ sở di truyền của biến dị tương quan là:
A. Tương tác bổ sung của các gen cùng alen        B. Tương tác bổ sung của các gen không alen
C. Tương tác át chế của các gen không alen        D. Gen đa hiệu
10/ Những tính trạng có liên quan đến năng suất thường có đặc điểm di truyền gì?
A. Chịu ảnh hưởng của nhiều tính trạng khác          B. Chịu tác động bổ trợ của nhiều gen
C. Chịu tác động cộng gộp của nhiều gen              D. Thuộc tính trạng MenDen


11/ Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tác động cộng gộp.Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm.Cây thấp nhất có chiều cao 150cm.Chiều cao của cây cao nhất là:
A. 180cm         B. 175cm          C. 170cm         D. 165cm
12/ Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 3 cặp gen không alen tác động cộng gộp.Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm.Cây cao nhất có chiều cao 190cm.Cây cao 170cm có kiểu gen:
A. AaBbddee ; AabbDdEe           B. AAbbddee ; AabbddEe
C. aaBbddEe ; AaBbddEe           D. AaBbDdee ; AabbddEe
13/ Khi lai 2 thứ bí tròn khác nhau có tính di truyền ổn định người ta thu được F1 đồng loạt bí dẹt,F2 thu được 3 loại kiểu hình với tỉ lệ: 9 dẹt / 6 tròn / 1 dài.Kiểu gen của thế hệ P có thể là:
A. AABB x aabb       B. AaBb x AaBb         C. AABB x aaBB         D. aaBB x AAbb
14/ Bộ lông của gà do 2 cặp gen không alen di truyền độc lập.Gen A qui định lông màu đen,alen a qui định lông trắng.Gen B át chế màu lông,alenb không át chế.Cho lai gà thuần chủng lông màu AAbb với gà lông trắng aaBB được F1 sau đó cho F1 giao phối thì kiểu hình F2 sẽ là:
A. 9 màu / 7 trắng B. 7 màu / 9 trắng C. 13 màu / 3 trắng D. 3 màu / 13 trắng
15/ Các gen không alen có những kiểu tương tác nào?
1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn 2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn
3: tương tác bổ sung 4: tương tác cộng gộp
Câu trả lời đúng là:
A. 1,3,4            B. 1,2,3,4          C. 3,4         D. 1,2,3,4
16/ Các gen alen có những kiểu tương tác nào?
1: Alen trội át hoàn toàn alen lặn 2: Alen trội át không hoàn toàn alen lặn
3: tương tác bổ sung 4: Tương tác át chế 5: tương tác cộng gộp
Câu trả lời đúng là:
A. 1,2             B. 1,2,3,4             C. 3,4,5          D. 1,2,3,4,5
17/ Trong thí nghiệm lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm và trắng thì F2 thu được bao nhiêu loại kiểu hình khác nhau?
A. 2           B. 3               C. 4              D. 5
18/ Trong thí nghiệm lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm và trắng .Tỉ lệ hạt màu đỏ hồng ở F2 là:
A. 1/16             B. 2/16            C. 4/16          D. 6/16
19/ Trong thí nghiệm lai hai thứ lúa mì thuần chủng có hạt màu đỏ đậm và trắng .Tỉ lệ hạt màu đỏ/hồng ở F2 là:
A. 1/3            B.2/1       C. 1/2         D. 3/1
20/ Tính trạng nào sau đây không phải của ruồi giấm cánh cụt?
A. Ấu trùng yếu              B. Lông cứng hơn         C. Tuổi thọ ngắn              D. Trứng đẻ ít
21/ Tính trạng màu da ở người di truyền theo cơ chế:
A. Một gen chi phối nhiều tính trạng                 B. Nhiều gen qui định nhiều tính trạng
C. Nhiều gen không alen chi phối một tính trạng    D. Nhiều gen tương tác bổ sung
22/ Điểm khác nhau giữa hiện tượng di truyền phân li độc lập và tương tác gen là:
A. Thế hệ lai dị hợp về cả 2 cặp gen
B. Làm tăng biến dị tổ hợp
C. Tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ lai
D. Tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai
23 /Trong tương tác cộng gộp,tính trạng càng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì:
A. Càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các tổ hợp gen khác nhau
B . Sự khác biệt về kiểu hình giữa các kiểu gen càng nhỏ
C. Làm xuất hiện các tính trạng mới không có ở bố,mẹ
D. Tạo ra một dãy tính trạng với nhiều tính trạng tương ứng
24/ Thỏ bị bạch tạng không tổng hợp được sắc tố mêlanin nên lông màu trắng,con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu cả mạch máu trong đáy mắt.Đây là hiên tượng di truyền:
A. Tương tác bổ sung B. Tương tác cộng gộp
C. Liên kết gen hoàn toàn D. Tác động đa hiệu của gen
25/ Một loài thực vật nếu có cả 2 gen A và B trong cùng một kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác cho màu hoa trắng. Lai phân tích cá thể có 2 cặp gen dị hợp thì kết quả phân tính ở F2 là:
A. 1 hoa đỏ / 3 hoa trắng B. 3 hoa đỏ / 1 hoa trắng
C. 1 hoa đỏ / 1 hoa trắng D. 100% hoa đỏ
26/ Lai phân tích F1 dị hợp 2 cặp gen cùng qui định một tính trạng được tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1. Kết quả này phù hợp với kiểu tương tác bổ sung:
A. 9/3/3/1        B. 9/6/1      C. 9/7        D. 12/3/1
27/ Gen đa hiệu là cơ sở giải thích:
A. Hiện tượng biến dị tổ hợp
B. Kết quả của hiện tượng đột biến gen
C. Biến dị tương quan
D. Sự tác động qua lại giữa các alen

27 câu TN tương tác gen, tác động đa hiệu của gen Sinh 12 bài 10
3.5 (70%) 4 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT