Trắc nghiệm mẫu nguyên tử BO

0
Tải
1085

Tổng hợp lý thuyết trọng tâm cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 12 về mẫu nguyên tử BO, quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô có đáp án, lời giải chi tiết. Tài liệu định dạng file WORD (.doc)

  1. Mẩu nguyên tử Bo

Tiên đề Bo

–  Nguyên tử chỉ tồn tại trong các trạng thái dừng có năng lượng xác định.

Trong trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chuyển động quanh hạt nhân trên quỹ đạo dừng có bán kính xác định:

rn = n2r0 (r0 = 5,3.10-11 m)

– Khi chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em < En thì nguyên tử phát ra phôtôn có tần số f xác định bởi:

En – Em = hf,

trong đó h là hằng số Plăng (h = 6,625.10-34J.s).

Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng Em mà hấp thụ được một phôtôn có tần số f thi nó chuyển lên trạng thái En

  1. Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô

Mẫu nguyên tử của Bo giải thích được cấu tạo quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.

Quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô gồm nhiều dãy vạch xác định, tách rời nhau (Hình 4.2).

Quang phổ vạch của nguyên tử hidro

Trong vùng tử ngoại có một dãy vạch quang phổ gọi là dãy Lai-man; các vạch này được tạo thành khi các êlectron chuyển từ quỹ đạo bên ngoài (L, M, N…) về quỹ đạo K, ứng với sự chuyển của nguyên tử từ các trạng thái dừng có mức năng lượng lớn hơn (E2, E3…) về trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất E1.

Kế tiếp dãy Lai-man là dãy Ban-me, trong đó có một phần nằm trong vùng tử ngoại, một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy (phần này có 4 vạch Ha (đỏ), Hb (lam), Hg (chàm), Hd (tím)). Các vạch quang phổ trong dãy Ban-me được tạo thành khi êlectron chuyển từ các quỹ đạo bên ngoài về quỹ đạo L, ứng với sự chuyển nguyên tử từ các trạng thái dừng có mức năng lượng lớn hơn về trạng thái dừng có mức năng lượng E2.

Dãy thứ ba, trong vùng hồng ngoại, gọi là dãy Pa-sen gồm các vạch quang phổ được tạo thành khi nguyên tử chuyển từ các trạng thái dừng có mức năng lượng lớn hơn về mức năng lượng E3.

 

Trắc nghiệm mẫu nguyên tử BO
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT