40 bài tập trắc nghiệm cấu tạo từ ( Word formation ) có đáp án

0
Tải
6991

Ở bậc THPT và Đại Học, bài tập cấu tạo từ ( Word formation ) trong tiếng Anh thường đề cập tới các dạng từ loại như danh từ, tính từ, trạng từ, động từ. Thông thường, để đạt được số điểm cao dạng bài tập ngữ pháp này đòi hỏi học sinh cần phải có một vốn từ vựng phong phú. Ghi nhớ cả những cặp từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chúng.

Tài liệu này giới thiệu tới các bạn 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn luyện tập.
10. He was caught shoplifting so now he has a ________________ record. (crime)

11. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (Disable)

12. Being ________________is the worst thing that can happen to someone. (employ)

13. If you buy presents in the summer your _________________ can be very high. (save) 14. Due to the pilot’s _____________, the copilot managed to land safely. (guide)
15. It’s important to also see the less ________________sides of the job. (desire)
16. I was surprised at his __________________ to give up. (refuse)
17. Children are by nature _________________of danger. (aware)
18. She is always ___________________towards her parents. (respect)

Xem trực tuyển và tải về

Bài tập cấu tạo từ Word formation trong tiếng Anh có đáp án
Bài tập cấu tạo từ Word formation trong tiếng Anh có đáp án

Một số tài liệu giúp bạn học tốt hơn

  1. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 học kỳ I
  2. Trắc nghiệm câu điều kiện tiếng Anh hay có đáp án

40 bài tập trắc nghiệm cấu tạo từ ( Word formation ) có đáp án
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT