Bài tập về TÍNH TỪ trong tiếng Anh đáp án GIẢI CHI TIẾT

0
Tải
493

Thuộc kiến thức chuyên đề từ loại tiếng Anh, trước đó tailieutracnghiem.net đã đăng tải bài tập trắc nghiệm về danh từ và Cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ tiếng Anh.

Tài liệu này gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm về Tính Từ để học sinh luyện tập những kiến thức đã học. Học sinh có thể dựa vào các phương pháp đó để làm bài tập.

Câu 3: Điền vào ô trống một từ trong bảng để tạo thành một tính từ ghép.

Time           made              looking            hard                minded

26. There is a lot of beautiful hand-______ pottery in this shop.

27. Tom is too narrow-____ to listen to what we have said.

28. Daisy is not only intelligent but she is also terribly good-____.

29. Some of the more ____-comsuming jobs can now be done by machines.
30. James passed every exam he took because he was a very _____-working student.

Đáp án giải chi tiết 30 bài tập về tính từ tiếng Anh

26. made

Handmade: thủ công
Dich: Co rât nhiều gốm thủ công đẹp trong cửa hang nay.

27. minded

narrow-minded: không thông minh
Dich: Tom qua không thông minh để lăng nghe những gì chúng tôi đã noi.

28. looking

Good-looking: ưa nhìn
Dich: Daisy không những thông minh ma cô ây con rât xinh đẹp.

29. time

Time-comsuming: tốn thời gian
Dich: Một số công việc tốn nhiều thời gian hơn bây giờ co thể được thực hiện bằng may moc.

30. hard

Hard-working: chăm chỉ
Dich: James đã vượt qua mọi kỳ thi anh ta tham dự vì anh ta la một sinh viên chăm chỉ.

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT