Cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ tiếng Anh

0
Tải
101145

Trong nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh bắt buộc học sinh phải phân biệt được từ loại để chọn phương án đúng. Tài liệu này sẽ cung cấp cho học sinh cách nhận biết 4 từ loại bao gồm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ qua hậu tố, tiền tố thường gặp ở cách thể hiện và thông qua chức năng của chúng trong câu.

Giới thiệu thêm cho bạn: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12 học kỳ I

I. Cách nhận biết từ loại trong tiếng Anh

Mục lục bài viết

  1. Danh từ ( Noun )
  2. Tính từ ( Adj )
  3. Động từ ( Verb)
  4. Trạng từ ( Adv )
  5. Chức năng của một số từ loại

Cách nhận biết các từ loại danh từ, động từ, tính từ, trạng từ tiếng Anh

1. Cánh nhận biết danh từ

Danh từ thường có các hậu tố sau:

-TION/ -ATION                       invention, information, education

-MENT                                      development, employment

-ENCE/-ANCE                                    difference, importance

-NESS                                        richness, happiness, business

-ER (chỉ người)                                     teacher, worker, writer, singer

-OR (chỉ người)                         inventor, visitor, actor

-IST (chỉ người)                         physicist, biologist, chemist

-AR/-ANT/-EE (chỉ người)      beggar, assistant, employee

-ING                                          teaching, schooling

-AGE                                         teenage, marriage

-SHIP                                         friendship, championship

-ISM (chủ nghĩa)                       pessimism, optimism

-(I)TY                                        possibility, responsibility, reality, beauty

(verb)-AL                                  refusal, arrival, survival

-TH                                            warmth, strength, youth, truth, depth

2. Cánh nhận biết tính từ

Tính từ thường có các hậu tố sau:

-FUL                                          successful, helpful, beautiful

-LESS (nghĩa phủ định)            homeless, careless

(noun)-Y (có nhiều)                   rainy, snowy, windy

(noun)-LY (có vẻ, hàng ngày giờ.ngày..)         friendly, yearly, daily

-ISH                                           selfish, childish

(noun)-AL (thuộc về)                natural, cutural

-OUS                                          nervous, dangerous, famous

-IVE                                           active, expensive

-IC                                             electric, economic

-ABLE                                       comfortable, acceptable

3. Cánh nhận biết động từ

Động từ thường có tiền tố hoặc hậu tố sau:

Tiền tố EN-                 endanger, enlarge, enrich (làm giàu), encourage (động viên)

-FY                             classify, satisfy, beautify

-IZE, -ISE                  socialize, modernize, industrialize

-EN                             widen, frighten

ATE                          considerate, translate

4. Cánh nhận biết trạng từ

Trạng từ thường có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently

Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt cần ghi nhớ:

– good (a)                    well (adv): giỏi, tốt

– late (a)                       late / lately (adv): trễ, chậm

– ill (a)                          ill (adv): xấu, tồi, kém

– fast (a)                       fast (adv): nhanh

– hard (a)                     hard (adv): tích cực, vất vả, chăm chỉ     hardly (adv): hầu như không

 II. Chức năng của một số từ loại

1. Danh từ (Noun)

Sau tính từ            (adj + N)They are interesting books.
Sau

–  mạo từ: a /an / the

–  từ chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

–  từ chỉ số lượng: many, some, few, little, several

–  tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its…

 

He is a student.

These flowers are beautiful.

She needs some water.

Sau ngoại động từ (V cần O)She buys books.

She meets a lot of people.

Sau giới từ             (prep. + N)He talked about the story yesterday.

He is interested in music.

Trước V chia thì (N làm chủ từ)The main has just arrived.
Sau enough            (enough + N)I don’t have enough money to buy that house.

 

2. Tính từ (Adj)

Trước N              (Adj + N)This is an interesting books.
Sau TO BE I am tired.
Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot.

She feels sad.

Sau trạng từ       (adv + adj): extremely (cực kỳ), completely (hoàn toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, …It is extremely cold.

I’m terribly sorry.

She is very beautiful.

Sau keep / makeThe news made me happy.
Sau too              ( be + too + adj)That house is too small.
Trước enough       (be + adj + enough)The house isn’t large enough.
Trong cấu trúc:       be + so + adj + thatShe was so angry that she can’t speak.
A, an, the, this, that, his, her, their, my, … +  (Adj)  +  NounMy new car is blue.
Trong câu cảm thán:

– How + adj + S + V

– Wht + (a / an) + adj + N

 

How beautiful the girl is!

What an interesting film!

 

3. Trạng từ (Adv)

Sau V thườngHe drove carefully.
Trước AdjI meet an extremely handsome man.
Giữa cụm VShe has already finished the job.
Đầu câu hoặc trước dấu phẩyUnfortunately, I couldn’t come the party.
Sau too         V + too + advThey walked too slowly to catch the bus.
Trong cấu trúc          V + so + adv + thatJack drove so fast that he caused an accident.
Trước enough            V + adv + enoughYou should write clearly enough for every body to read.
Cách nhận biết danh từ, động từ, tính từ, trạng từ tiếng Anh
4.08 (81.54%) 91 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT