Phân biệt cách dùng PUT ON vs WEAR

0
Tải
213

PUT ON vs WEAR

* put on là hành động cho quần áo lên người để mặc.

– He put on a coat and went out.
(Hắn mặc lên người chiếc áo khoác và ra ngoài)

+ Chú ý: put on ~ dress

* wear là diễn tả đã có sẵn quần áo ở trên người rồi.

– She often wears a skirt at parties.
(Nàng thường mặc váy ở các bữa tiệc)

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT