Phân biệt SPEND ON vs SPEND WITHOUT ON

0
Tải
330

SPEND ON vs SPEND WITHOUT ON

* spend + sth + on + sth: dành cái gì vào việc gì.

– He spent all his money on the lottery.
(Nó tiêu hết tiền vào xổ số)
___

* spend sth doing sth: dành cái gì làm gì.

– He spent all the morning cleaning the house.
(Nó dành cả buổi sáng lau nhà)

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT