Rút gọn mệnh đề quan hệ ( Lược bỏ ĐTQH) – P2

0
Tải
205

Bài viết Rút gọn của mệnh đề quan hệ – Phần 1 học sinh đã được tìm hiểu lý thuyết và bài tập lược bỏ ĐTQH khi chúng là chủ ngữ đối với WHICH và WHO. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục với THAT.

I. BỎ Đại Từ Quan Hệ khi chúng làm CHỦ NGỮ (tiếp)

Phần 2: Đối với THAT

A. ĐỐI VỚI CÂU CHỦ ĐỘNG => chuyển về dạng TO + V-nguyên thể

vd:
– He was the first man THAT DRANK beer

=> He was the first man TO DRINK beer.
___

– The only dog THAT LIVES here is big

=> The only dog TO LIVE here is big.

B. ĐỐI VỚI CÂU BỊ ĐỘNG => chuyển về dạng TO + BE + V-p2

vd:
– The last girl THAT WAS KILLED there was his daughter.

=> The last girl TO BE KILLED there was his daughter.
___

– They will give money to anyone THAT IS BITTEN by the dog.

=> They will give money to anyone TO BE BITTEN by the dog.
_____________________
_____________________

PHẦN 3: Đối với dạng BE + ADJ => bỏ BE và giữ nguyên ADJ.
(dùng khi có ADJ + GIỚI TỪ)

vd:
– Football is a SPORT WHICH/ THAT IS GOOD for your health

=> Football is a SPORT GOOD for your health.
_______________________________
_______________________________

BÀI 1: Viết lại câu bằng cách bỏ Đại từ quan hệ THAT.

1. Mary was the last student that left the classroom.
=>

2. The first peasant that was chosen King was his grandfather.
=>

3. The only person who survived in the fire disappeared then.
=>

4. You are the second scout that is allowed to follow his.
=>

5. The last tank that was done by the mechanicans was incomplete.
=>

6. We don’t understand the only method that solves the problem.
=>
____________

BÀI 2: Dịch các câu sau.

1. Quyển nhật ký quan trọng với tao đã bị mất
(htht) (diary – important to)
=>

2. Hút thuốc là 1 thói quen có hại cho tất cả mọi người.
(habit – harmful to)
=>

3. Họ có 1 câu hỏi khó cho học sinh tiểu học
(primary)
=>

Đáp án bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Mary was the last student to leave the classroom
2.the first peasant to be chosen King was his grandfather
3. The only person to survive in the fire disappeared then
4.you are the second scout to be allowed to follow his
5.the last tank to be done by the mechanicans ws incomplete
6.we don’t understand the only method to slove the problem
Bài 2.
1. My diary which is important to me was lost
2. Smoking is a habit which is harmful to everybody
3. They have a difficult question for primary students

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT