240 bài tập tiệm cận chứa tham số – Lương Tuấn Đức

0
Tải
1081

Tổng hợp 240 bài toán trắc nghiệm tiệm cận của đường cong chứa tham số
Đường cong y = (ax^2 + x – 1)/(4x^2 + bx + 9) thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
a > 0; b > 0; ab = 4
Đường tiệm cận ngang là y = c
Có đúng một tiệm cận đứng
Tính giá trị của biểu thức T = 3a + b – 24c.
A. T = 1   B. T = 4
C. T = 7   D. T = 11

+ Tìm tập hợp tâm đối xứng của đường cong y = (mx – 9)/(x – m)
A. Đường thẳng y = x bỏ đi hai điểm (3;3) và (–3;–3)
B. Đường thẳng y = x
C. Đường thẳng y = x bỏ đi điểm (3;3)
D. Đường thẳng y = x + 1
+ Hàm số y = (x^2 + 17x + 6)/(x^2 – 2x – 3m) có đồ thị (C). Xét các mệnh đề:
(C) có hai tiệm cận đứng nằm khác phía đối với đường thẳng x = 1
(C) có hai tiệm cận đứng nằm bên phải đường thẳng x = 0,5m
Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [– 2017; 2017] để các mệnh đề trên đều đúng?
A. 2003 giá trị   B. 2005 giá trị
C. 1997 giá trị   D. 2016 giá trị

241-BÀI-TOÁN-TIỆM-CẬN-THAM-SỐ.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT