Bài toán liên quan đến đồ thị của hàm đạo hàm

0
Tải
3650

Hướng dẫn giải các bài toán liên quan đến đồ thị của hàm đạo hàm dạng y = f'(x).
Dạng 1: Tìm khoảng đơn điệu và điểm cực trị của hàm số
Dạng 2: Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất hoặc so sánh các giá trị của hàm số y = f(x)
Dạng 3: Tìm khoảng đơn điệu, điểm cực trị, so sánh các giá trị của hàm số y = f[u(x)], y = kf(x) ± g(x)
Dạng 4: Liên quan đến đồ thị của hàm số y = f(x), y = f'(x), y = f”(x)
Dạng 5: Một số dạng toán khác liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x)

Bài toán liên quan đến đồ thị của hàm đạo hàm – Lâm Điền An.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT