Các dạng bài tập trắc nghiệm Hàm Số có đáp án – Trần Hiền

0
Tải
503

CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

 • Dạng 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số.
 • Dạng 2: Tìm m để hàm số đồng biến – nghịch biến trên R.
 • Dạng 3: Tìm m để hàm số đồng biến – nghịch biến trên khoảng (a; b)

CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

  • Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số
  • Dạng 2: Tìm m khi biết hàm số có một cực đại hoặc cực tiểu
  • Dạng 3: Tìm m để hàm số có 1 – 2 – 3 cực trị
  • Dạng 4: Tìm m để hàm số có 2 cực trị thỏa đề bài
  • Dạng 5: Tìm m để hàm số có 3 cực trị tạo thành một tam giác đều, vuông …

CHUYÊN ĐỀ 3: GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ

 • Dạng 1: Tìm GTLN – GTNN của hàm số
 • Dạng 2: Bài toán thực tế

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

 • Dạng 1: Tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm số
 • Dạng 2: Tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận thỏa yêu cầu bài toán

CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 • Dạng 1: Đồ thị hàm số bậc ba
 • Dạng 2: Hàm trùng phương
 • Dạng 3: Hàm phân thức

CHUYÊN ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ

 • Dạng 1: Tìm tọa độ giao điểm
 • Dạng 2: Bài toán chứa tham số m

CHUYỀN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN

 • Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến
 • Dạng 2: Bài toán chứa tham số m
ĐS 12 - CHƯƠNG I.pdf
Các dạng bài tập trắc nghiệm Hàm Số có đáp án – Trần Hiền
1 (20%) 1 vote

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT