Các dạng bài tập tính đơn điệu của Hàm Số – Trần Duy Thúc

0
Tải
8304

Phân loại, tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về tính đơn điệu của hàm số và cách giải. Có các bài toán vận dụng và vận dụng cao để học sinh luyện tập

I. Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số (C): y = f(x).

1. Bài toán 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x) hay y = f'(x).
+ Vấn đề 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho biểu thức f'(x), hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
2. Bài toán 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ bảng biến thiên.
+ Vấn đề 1. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
3. Bài toán 3. Tìm khoảng đơn điệu đồ thị của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị thị của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số chính nó.
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị thị của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số g(x) = f(u(x)) + v(x).
4. Bài toán 4.Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ đồ thị hàm số y = f'(x).
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị thị của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị thị của hàm số y = f'(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)).
+ Vấn đề 3. Cho đồ thị thị của hàm số y = f'(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).

II. Dạng 2. Tìm m để hàm số y = f(x) đơn điệu trên một khoảng cho trước.

III. Tổng hợp các bài toán vận dụng và vận dụng cao.

Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số 2019.(TDT).pdf
Các dạng bài tập tính đơn điệu của Hàm Số – Trần Duy Thúc
4.4 (88%) 5 votes

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT