100 bài tập trắc nghiệm số phức tổng hợp – Lê Bá Bảo

0
Tải
192

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?
A. Môđun của số phức z là một số thực
B. Môđun của số phức z là một số phức
C. Môđun của số phức z là một số thực dương
D. Môđun của số phức z là một số thực không âm

+ Nếu acgumen của z bằng -π/2 + k2π (k ∈ Z) thì:
A. Phần ảo của z là số dương và phần thực của z bằng 0
B. Phần ảo của z là số âm và phần thực của z bằng 0
C. Phần thực của z là số âm và phần ảo của z bằng 0
D. Phần thực và phần ảo của z đều là số âm
+ Khi số phức z ≠ 0 thay đổi tuỳ ý thì tập hợp các số z^2 + 1 là:
A. Tập hợp các số thực lớn hơn 1
B. Tập hợp các số phức
C. Tập hợp các số phức khác 1
D. Tập hợp các số phức khác 0 và -i

XEM TRỰC TUYẾN

Bản sao của 100 CAU SO PHUC Le Ba Bao Part 1.0 up.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT