250 bài tập số phức chọn lọc- Nguyễn Văn Rin

0
Tải
175

+ (ĐỀ MINH HỌA – 2017) Cho số phức z = 3 – 2i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z‾.
A. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng -2i
B. Phần thực bằng -3 và phần ảo bằng -2
C. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2i
D. Phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 2

+ (ĐỀ THỬ NGHIỆM – 2017) Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A. Phần thực là -4 và phần ảo là 3
B. Phần thực là 3 và phần ảo là -4i
C. Phần thực là 3 và phần ảo là -4
D. Phần thực là -4 và phần ảo là 3i
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức có môđun bằng 1 là đường tròn đơn vị (đường tròn có bán kính bằng 1, tâm là gốc tọa độ)
B. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z| ≤ 1 là phần mặt phẳng phía trong (kể cả biên) của đường tròn đơn vị
C. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức có phần thực bằng 3 là một đường thẳng song song với trục hoành
D. Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức có phần thực và phần ảo thuộc khoảng (-1; 1) là miền trong của một hình vuông

[NVRIN]-SO-PHUC-T12.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT