Bài tập ôn chuyên đề trắc nghiệm số phức – Ngô Nguyên

0
Tải
76

Tóm tắt lí thuyết
Các dạng bài tập
+ Chủ đề 1. Các phép toán trên số phức
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện
1. Phép toán trên số phức – số phức liên hợp – nghịch đảo
2. Tìm phần thực phần ảo của số phức
3. Tìm module của số phức
4. Tìm số phức thỏa mãn biểu thức cho trước
5. Một số dạng khác
+ Chủ đề 2. Căn bậc hai của số phức
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện

+ Chủ đề 3. Phương trình bậc hai trên tập số phức
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện
+ Chủ đề 4. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện
+ Chủ đề 5. Bài toán GTLN – GTNN trên tập số phức
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện
+ Chủ đề 6. Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện
+ Chủ đề 7. Một số dạng toán chứng minh về số phức
I. Phương pháp giải và bài tập có hướng dẫn
II. Bài tập tự luyện

XEM TRỰC TUYẾN

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC HOÀN CHỈNH (100 TRANG).pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT