Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông

0
Tải
164

+ Số phức và các phép tính trên số phức
+ Số phức và các tính chất
+ Tìm số phức thỏa mãn điều kiện
+ Số phức có môđun nhỏ nhất, lớn nhất
+ Phương trình, hệ phương trình trên tập số phức
+ Biểu diễn hình học, tập hợp điểm

Trích dẫn tài liệu:
+ Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z^2 là một số thực âm là:
A. Trục hoành (trừ gốc toạ độ O)
B. Trục tung (trừ gốc toạ độ O)
C. Đường thẳng y = x (trừ gốc toạ độ O)
D. Đường thẳng y = – x (trừ gốc toạ độ O)
+ Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa |z + 3 – 2i| là:
A. Đường tròn tâm I(-3; 2), bán kính R = 4
B. Đường tròn tâm I(3; -2), bán kính R = 16
C. Đường tròn tâm I(3; -2), bán kính R = 4
D. Đường tròn tâm I(-3; 2), bán kính R = 16
+ Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = – 2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x
B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O
D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung

XEM TRỰC TUYẾN

SỐ PHỨC_ĐÔNG_NQA.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT