Các dạng bài tập cơ bản, trọng tâm Số phức – Đặng Việt Hùng

0
Tải
41

1. KHÁI NIỆM SỐ PHỨC
Một số phức z là một biểu thức dạng z = a + bi, trong đó a, b là những số thực và số i thỏa mãn i^2 = -1. Trong đó:
i là đơn vị ảo.
a được gọi là phần thực của số phức
b được gọi là phần ảo của số phức
Tập hợp các điểm biểu diễn số phức kí hiệu là C.

2. BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC
Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) được biểu diễn bởi điểm M(a; b) (hay M(z)) trong mặt phẳng tọa độ Oxy (hay còn gọi là mặt phẳng phức)
Trong đó:
– Trục hoành Ox (trục thực) biểu diễn phần thực a.
– Trục tung Oy (trục ảo) biểu diễn phần ảo b.
3. MODULE CỦA SỐ PHỨC
4. SỐ PHỨC LIÊN HỢP
5. CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ PHỨC
6. CÁC TÍNH CHẤT CỦA SỐ PHỨC

so-phuc-co-ban.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT