Cách giải bài tập số phức mức độ vận dụng cao -Phạm Minh Tuấn

0
Tải
235

Trích dẫn tài liệu:
+ Gọi S là tập hợp các số phức z thỏa mãn |z – i| ≥ 3 và |z – 2 – 2i| ≤ 5. Kí hiệu z1, z2 là hai số phức thuộc S và là những số phức có môđun lần lượt nhỏ nhất và lớn nhất. Tính giá trị của biểu thức P = |z2 + 2.z1|.
+ Cho số phức w và hai số thực a, b. Biết rằng w + i và 2w – 1 là hai nghiệm của phương trình z^2 + az + b = 0. Tính a + b.
+ Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z + 1| + |z^2 – z + 1|. Tính giá trị của M.n.

XEM TRỰC TUYẾN

TỔNG-ÔN-CÂU HỎI-VẬN-DỤNG-SỐ PHỨC.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT