4 đề thi trắc nghiệm chuyên đề số phức – Bùi Thế Việt

0
Tải
52

4 đề thi trắc nghiệm chuyên đề số phức. Mỗi đề gồm hơn 100 câu hỏi với nhiều dạng kiến thức, bài tập

2. Cho số phức u = 2 − 5i và v = −3 + 2i. Nhận xét nào sau đây là sai ?
A. u − v = 5 − 7i
B. 3u − v = 9 + 9i
C. u + v = −1 − 3i
D. 2u − 3v = 13 − 16i

+ Khi số phức z thay đổi tùy ý thì tập hợp các số 2z + 2z‾ là?
A. Tập hợp các số thực dương
B. Tập hợp các số thực không âm
C. Tập hợp các số thực
D. Tập hợp các số phức không phải số ảo
+ Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z − 3| = |z + i|.
A. Đường thẳng y = −4x + 1
B. Đường thẳng y = −5x + 3
C. Đường thẳng y = −3x + 4
D. Đường thẳng y = −x + 3

btv.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT