Giải số phức khó trong các đề thi thử – Lê Hồng Quốc

0
Tải
180

Trích dẫn tài liệu:
+ Gọi (H) là hình biểu diễn tập hợp các số phức z trong mặt phẳng tọa đọ Oxy để |2z – z¯| ≤ 3 số phức z có phần thực không âm. Tính diện tích hình (H).
+ Gọi M là điểm biểu diễn số phức w = (z – z¯ + 1)/z^2, trong đó z là số phức thỏa mãn (1 – i)(z + 2i) = 2 – i + 3z. Gọi N là điểm trong mặt phẳng sao cho (vtOx, vtON) = 2α, trong đó α = (vtOx, vtOM) là góc tạo thành khi quay tia Ox tới vị trí của tia OM. Điểm N nằm ở góc phầ tư nào?

A. Góc phần tư thứ nhất
B. Góc phần tư thứ tư
C. góc phần tư thứ ba
D. Góc phần tư thứ hai
+ Cho số phức z1 thỏa |z1 – 2|^2 + |z1 + i|^2 = 1 và số phức z2 thỏa |z – 4 – i| = √5. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z1 – z2|.

XEM TRỰC TUYẾN

44 câu số phức trong các đề thi thi thử 2017.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT