Tài liệu chuyên đề số phức – Bùi Trần Duy Tuấn

0
Tải
47

A. Các phép toán cơ bản trên tập số phức 
I. Lý thuyết
II. Các dạng toán với các phép toán cơ bản
III. Sử dụng máy tính casio 570vn-plus để giải
IV. Bài tập rèn luyện
B. Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai 
I. Căn bậc hai của số phức
II. Giải phương trình bậc hai
1. Giải phương trình bậc hai trên tập số phức
2. Đưa phương trình bậc cao về những phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai
III. Sử dụng máy tính Casio 570VN Plus để giải
1. Bài toán tìm căn bậc hai của một số phức
2. Giải phương trình bậc hai
IV. Bài tập rèn luyện

C. Tập hợp điểm của số phức
I. Lý thuyết
II. Một số bài toán điển hình
III. Sử dụng máy tính casio để giải
IV. Bài tập rèn luyện
D. Bài toán cực trị của số phức
I. Các bài toán qui về bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm một biến
II. Các bài toán qui về bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức hai biến mà các biến thoả mãn điều kiện cho trước
III. Sử dụng máy tính Casio 570VN Plus để giải
IV. Bài tập rèn luyện
E. Dạng lượng giác của số phức
I. Lý thuyết
II. Một số bài toán điển hình
III. Sử dụng máy tính casio 570vn-plus để giải
IV. Một số bài toán về ứng dụng của dạng lượng giác
V. Bài tập rèn luyện
F. Luyện tập

Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT