50 bài tập trắc nghiệm tổng ôn số phức lời giải chi tiết – Lê Viết Nhơn

0
Tải
105

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z
A. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2i
B. Phần thực bằng –3 và Phần ảo bằng –2
C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i
D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2

+ Trên trường số phức C, cho phương trình az^2 + bz + c = 0 (a, b, c ∈ R, a ≠ 0). Chọn khẳng định sai:
A. Phương trình luôn có nghiệm
B. Tổng hai nghiệm bằng -b/a
C. Tích hai nghiệm bằng c/a
D. Δ = b^2 – 4ac thì phương trình vô nghiệm
+ Trong mặt phẳng phức, gọi M là điểm biểu diễn cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R, a.b ≠ 0). M’ là diểm biểu diễn cho số phức z‾. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. M’ đối xứng với M qua Oy
B. M’ đối xứng với M qua Ox
C. M’ đối xứng với M qua O
D. M’ đối xứng với M qua đường thẳng y = x

XEM TRỰC TUYẾN

thầy LÊ VIẾT NHƠN_50 CÂU SÓ PHỨC.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT