Tổng ôn trắc nghiệm số phức – Hứa Lâm Phong

0
Tải
143

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong các kết luận sau, kết luận nào sai ?
A. Mô đun của số phức z là một số phức
B. Mô đun của số phức z là một số thực dương
C. Mô đun của số phức z là một số thực
D. Mô đun của số phức z là một số thức không âm

+ Cho i là đơn vị ảo. Số phức i có:
A. Phần thực là 0 và phần ảo là i
B. Phần thực là i và phần ảo là 0
C. Phần thực là 0 và phần ảo là 1
D. Phần thực là 1 và phần ảo là 0
+ Cho số phức z có biểu diễn hình học là điểm M trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mô đun của số phức z bằng khoảng cách từ điểm M đến trục Ox
B. Mô đun của số phức z bằng khoảng cách từ điểm M đến trục Oyz
C. Mô đun của số phức z không bằng khoảng cách từ điểm M đến gốc tọa độ
D. Mô đun của số phức z bằng khoảng cách từ điểm M đến gốc tọa độ

166 CAU TONG ON SO PHUC.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT