Trắc nghiệm tổng ôn số phức – Đoàn Trí Dũng

0
Tải
115

Trích dẫn tài liệu:
+ Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình 2z^2 − 3z + 7 = 0. Tính giá trị của biểu thức z1 + z2 − z1.z2?
+ Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z = 3 − 4i và M’ là điểm biểu diễn của số phức z’ = (1 + i)/2.z trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Tính diện tích tam giác OMM’.
+ Giả sử A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức của các số phức z1 = 1 + i, z2 = (1 + i)^2, z3 = a − i trong đó a ∈ Z. Để tam giác ABC vuông tại B thì giá trị của a là?
+ Cho các số phức a, b, c đôi một phân biệt và lần lượt có các điểm biểu diễn là A, B, C trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Nếu (a − c)/(b − c) là một số thực thì mệnh đề nào sau đây đúng?

A. A, B, C là ba đỉnh một tam giác
B. A, B, C là ba điểm thẳng hàng
C. A, B, C cùng nằm trên một đường tròn
D. A, B, C là ba trong bốn đỉnh một hình vuông
+ Điểm M trong hình vẽ là điểm biểu diễn số phức z. Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là:
A. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng -2
B. Phần thực bằng -2 và phần ảo bằng 4
C. Phần thực bằng -4 và phần ảo bằng 2
D. Phần thực bằng 2 và phần ảo bằng 4

XEM TRỰC TUYẾN

Bản sao của So phuc 12T1.pdf
Đánh già tài liệu

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT